B.S. Index van de publicaties van 2 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herzien type wet prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013206054 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2013 van 26 september 2013 Rolnummer : 5511 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 60 tot 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, in de versie die op het aan Het Grond type wet prom. 29/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013011599 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij beslissing van 26 november 2013, wordt de erkenning van de NV UBS BELGIUM, ondernemingsnummer 0477.866.243, Tervurenlaan 300 te 1150 Brussel, erkend onder het nummer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) ingetrokken wordt het koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot algemeen verbindend verklaring de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013018445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1988 betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013018452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Goedkeuring van gidsen Versie 1.1 van de "Sectorgids voor de primaire productie" gedateerd op 30/10/2013 werd op 14/11/2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en Codiplan Tervure type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013203055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelij type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013203006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoe type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013203057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de co type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het globaal akkoord 2011-2012 in de subsector van de afha type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de s type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimo type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pe type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013003387 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, wordt, ingevolge zijn oppensioenstelling op 1 oktober 2013, een einde gesteld met ingang van 1 oktober 2013 aan de managementfunctie -1 « Administrateur-generaal Patrimo Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013003388 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2013, wordt de heer De Dobbeleer, Luc A.H., met ingang van 1 december 2013 voor een periode van zes jaar, aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-gene Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013 wordt met ingang van 1 november 2013, Mevr. BONTE, Joke bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheids Bij k type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014394 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2006 betreffende de certificering van verleners van luchtvaartnavigatiediensten en de aanwijzing van de verleners van luchtverkeersdiensten en meteorologische diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, wordt met ingang van 1 november 2013, de heer BOURGEOIS, Pierre-Philippe bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelinge Bij ko type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1, van type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Franstalige kamer bij de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en van 9 leden van de raad van bestuur van Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 6 van het reglement van het aanvullend sectora

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voo type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit over het beroep op de aanbestedingsprocedure krachtens artikel 5, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031963 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/09/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031961 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031929 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013206410 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N28 tussen kilometerpunt 15.907 en 17.576 op het grondgebied van de stad Halle

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013206479 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013018464 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip MESKENS, Kris MESKENS en Patrick MESKENS, die alle Deze zaa type bericht prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013206533 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 november 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 november 2013, hebben Petrone Die zaak type bericht prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013206504 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Fiscaliteit Belastingwetgeving van toepassing op het grondgebied van het Waalse Gewest inzake de belasting op de automaten voor het jaar 2014. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaa De bela

document

type document prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013011575 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aanduiding van een plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatienetwerken op grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende De

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008 betreffende de programma's voor opsporing van kankers in de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 21/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031976 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikas

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013206624 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, dat uitwerking heeft op datum van 30 september 2013, is de heer Appart, B., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, in ruste gesteld. Hij kan zijn aan Bij koninkl

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/12/2013 numac 2013206578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Servicedesk medewerkers IT (niveau C) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13192) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Naast
^