B.S. Index van de publicaties van 4 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit : type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pe type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en inningswij type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, t type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecin type koninklijk besluit prom. 13/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 15 november 2013 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Kurt BOUDRY van zijn mandaat van gerechtelijk directeur van de federale politie van het gerech type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vergoeding die wordt toegekend aan de werkgever die type koninklijk besluit prom. 03/12/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013003378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36/8, § 7, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling v type koninklijk besluit prom. 11/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013018463 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 augustus 2008 tot vaststelling van de bijzondere modaliteiten voor een melding met het oog op registratie of een aanvraag voor toelating en/of erkenning bij het Federaal Agentschap voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013031983 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 november 2013, wordt PAYROLL SELECT b.v.b.a., Bellevue 5 bus 1001 te 9050 Gent, erkend als particulier bureau voor - Terbe type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206535 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013 wordt de NV "Trans Elektro" vanaf 3 oktober 2013 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2013 wordt de &q Bij ministerieel besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013036114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitwerking van de voorwaarden voor een bemiddelingsprocedure conform artikel 180 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

decreet

type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector type decreet prom. 05/07/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013036036 bron vlaamse overheid DECREET houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2011

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of een verklaring van een wettelijke samenwoning van een vreemdeling in illegaal of pre type omzendbrief prom. 27/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013009517 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. - Dienst Gerechtskosten. - Omzendbrief 208bis betreffende de gerechtskosten in strafzaken. - Btw op tolken in uitvoering van een gerechtelijke opdracht

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018472 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018473 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018474 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018476 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018471 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018470 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018469 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018468 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018466 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer AYDOGAN c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Deze omz type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018467 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Etterbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Die besl type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013015270 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ond 2. Mu type bericht prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013011613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0032 : 3i Group PLC, Moos Holding BV en Basic Fit International BV Op 29 november 2013, ontving de auditeur-ge Volgens

document

type document prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013031836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Werkprogramma voor het Toekomstwaterbeheerplan 2016-2021 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. 28/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013003407 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende herschikking, binnen de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van bepaalde bevoegdheden tussen de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De i

erratum

type erratum prom. 22/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013018454 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 wordt de heer DE CUYPER Xavier, met ingang van 1 mei 2013, benoemd als Administrateur-generaal voor een periode van 6 jaar bi Overeenkom

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013009525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2013, in werking tredend op 30 april 2014 `s avonds, is Mevr. Waegeman, V., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in Betrokke

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als type lijst prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de correctie van de datum van de ambtshalve doorhaling of de datum van de intrekking van de ambtshalve doorhaling, uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis va Als type lijst prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013205669 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 136/2013 van 10 oktober 2013 **** : 5696 In zake : het beroep tot vernietiging van de beslissingen van de **** van het Instituut der Accountants van 3 december 1990 en van 27 juni 1991, ingesteld door **** **** type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013205668 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2013 van 10 oktober 2013 Rolnummer : 5502 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 mei 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206643 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief vastgoedbeheerder (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG13116) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013206688 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal bemiddelaars in de overheidssector (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg (WASO) (ANG13132) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangel(...) Naast deze

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013014670 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoe Agr type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013014671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013014672 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013055231 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Dumont, Berth Alice Vitaline Dumont, Berth Alice Vitaline, geboren te Strépy-Bracquegni Alvorens te

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 04/12/2013 numac 2013003403 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing
^