B.S. Index van de publicaties van 6 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere cat type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen type wet prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013009508 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 november 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013022598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 worden he - Mevr type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013015271 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Wijzigingen rechtsgebeid Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt het artikel 1, 2e alinea van het koninklijk besluit van 10 augustus 2009, waarbij de heer Pierre VAESEN geaccrediteerd wordt als Ambassadeur van Be De heer type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011620 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 03/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011602 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013007275 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de bevoegdheden van sommige militaire overheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013036111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. De heer OSAER Georges , leraar aan het Instituut Bert Carlier in Gent, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 06/12/2013 numac 2013014580 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren. - Duitse ver type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van bestuurders van de erkende gemeenschappelijke verzekeringsfondsen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013014427 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische e type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geintegreerde politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013003405 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036096 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3bis en 3ter van het ministerieel besluit van 14 juli 1998 betreffende de steun aan de investeringen en aan de installatie in de visserij- en de aquicultuursector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013206681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en de budgettaire en algemene boekhouding

decreet

type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036095 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036094 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap type decreet prom. 14/10/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013206163 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 630 type omzendbrief prom. 02/12/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 631

bericht

type bericht prom. 18/07/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling type bericht prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013018478 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOVARTIS PHARMA, die woonplaats kiest bij Mrs. Liesb Dit bes

document

type document prom. 02/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013031986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld. - Addendum type document prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2014 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel beslui 1. Artik type document prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013003396 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen" en "Verkort model van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen" opgesteld door de Nationale Bank van België In t De nieuwe versie is gratis

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013011601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 19 november 2013 werden met ingang van 15 november 2013 benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Jacques BRECKPOT, Brussel. Ridder De heer Thierry MISSON, Brussel; De De heer Jean STUYCK, Bru type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013011621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer Marcel JACOBS, Lommel. Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013 w Kroonorde Officier De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013022599 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, dat in werking tre Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 201 Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 22 november 2013, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - de heer Cnop, M., kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn - de heer Verh type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206759 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 : - is de aanwijzing van Mevr. De Vriendt, L., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, tot de functie van eerste substituut-procureur - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013009530 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, mevr. Semereab H., griffier bij het vredegerecht van het eer Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013009531 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 november 2013, bladzijde 94272, regel 11, lezen : « hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van koophandel te Gent » in plaats van « hoofdgriffier in de vakklasse A2 van de

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013003397 bron nationale bank van belgie Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's bepaald in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffen In type lijst prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206728 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als type lijst prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013011624 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-60 Bij ministerieel besluit van 29 november 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan GETEC Energie Aktiengesellschaft, overeenkomstig de bepalingen van het koninkli

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 23/09/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013014703 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Huishoudelijk reglement van het Directiecomité

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013015264 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 september 2013 heeft de Heer Daniël DANK de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Malawi te Eupen uit te oefenen, met als consulair ressort de Duitstalige Gemeenschap in Bel type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013015249 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 22 oktober 2013 heeft de heer Geert SCIOT de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Malta te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Vlaams Brabant en type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013015250 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 22 oktober 2013 heeft Dr. Paul COOLS de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul generaal van de Republiek Malta te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Oos

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206705 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinator in milieu De vergelijkende selectie van Franstalige coördinator in milieu (niveau A) voor de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid (AFG13036) werd afgesloten op 26 november 2013. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior economen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior economen bij het Prijzenobservatorium (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13130) werd afgesl(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur-ingenieur geneeskundige hulpmiddelen De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur-ingenieur geneeskundige hulpmiddelen (niveau A) voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206706 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** directeurs **** Veiligheid **** vergelijkende selectie van **** directeurs **** Veiligheid (****/****) (niveau ****) voor de **** **** **** (****13012) werd ****(...) Er is 1 **** type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige ingenieurs HVAC De selectie van Franstalige ingenieurs HVAC (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13092) werd afgesloten op 28 november 2013. Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Systems Architecten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Systems Architecten (niveau A2) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG13129) werd afgesloten op 27 no(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architect Database en IT De vergelijkende selectie van Nederlandstalige architect Database en IT gegevens (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG13127) werd afgesloten op 20 november 2013. Er(...) type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten De vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (niveau A) voor de Federaal Agentschap voor Geneesmiddele(...) Er zijn

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013206761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen. Bij beschikking van 14 november 2013 werd de heer Mertens de Wilmars, J., ereraadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aangewe Rechtbank

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 06/12/2013 numac 2013003404 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178,
^