B.S. Index van de publicaties van 9 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013206763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Guy Lambeaux, attaché klasse A3, met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013018480 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « antimicrobial consumption and resistance in animals » type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013015248 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de tweede administ Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013015247 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de tweede administ Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013206762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Marc Nyssen, attaché klasse A2, met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013011585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt aan de heer Jaak NELISSEN, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 mei 2014, eervol ontslag uit zijn functies verleend en De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt aan de heer Hubert VAN STEENBERGHE, adviseur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 augustus 2014, eervol ontslag uit zijn functies De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036123 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013003389 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206659 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de « Unité de Biologie du Comportement » van de Universiteit van Luik, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de type ministerieel besluit prom. 04/12/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013003419 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206740 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vennootschap ProFish Technology SA tijdelijk wordt toegelaten grijze palingen te vangen door middel van een wetenschappelijke methode in de Maas tussen de Franse grens en de Nederlandse grens

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders voor de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de vaststelling van de graden van het personeel van de Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031969 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzo type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wat betre type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, wat betreft het bedrag van de eindejaarstoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke- assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft het progr type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dien

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning aan het centrum voor de validering van de vaardigheden voor het beroep productiearbeider op een industriële lijn type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206683 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013011619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der co

document

type document prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013206499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de koopvaardij Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 november 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden ben type document prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013014708 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Einde van aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 18 november 2013 wordt

erratum

type erratum prom. 17/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest. - Erratum type erratum prom. 03/04/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. - Erratum type erratum prom. 10/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013014667 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013011623 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 november 2013 werden met ingang van 15 november 2013 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer Paul VAN HOUT, Bree. Hij zal het burgerlijk eret Kroonorde Ridder De

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het kasteel Groß Weims te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1987 waarbij de Vredeskerk te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij de fontein en de muren in de tuin van huis Nispert 18, te Eupen, als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 april 2005 waarbij het huis Bergstraße 62, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het huis Auf'm Rain 2, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Borngasse 1, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 maart 1986 waarbij het huis Bergstraße 64, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1950 waarbij het huis Rotenberg 35, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 25 februari 1950 waarbij het Klooster der Zusters Franciscanessen der Heilige Familie te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Marktplatz 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 1989 waarbij het huis Olengraben 29, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de Sint-Rochusvoetval te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij de burcht Stockem te Eupen als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 13-15, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2006 houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51, te Eupen, als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1958 waarbij het kasteel Libermé in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1939 waarbij de Sint-Niklaaskerk, de pastorij en het oude kerkhof te Eupen als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Mariafontein te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het Philippenhaus in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het Heidbergkruis te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 waarbij de Bergkapel te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de ingang van het kasteel Libermé in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Sint-Jan-Baptist-Onthoofdingskapel te Nispert als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de donjon van de burcht Stockem te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1983 waarbij het huis Werthplatz 5-7, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 1-3, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 4 februari 1987 waarbij het huis Klosterstraße 20, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Haasstraße 42, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 12 oktober 1988 waarbij het huis Haasstraße 40, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het huis Haasstraße 28, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Haasstraße 1 tot 3, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het huis Gospert 68, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 52, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 29 maart 1988 waarbij het huis Haasstraße 26, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 56, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 juni 1986 waarbij het huis Heggenstraße 10, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1956 waarbij het huis Kaperberg 2 tot 4, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 september 1987 waarbij de ingang van het huis Heggenstraße 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij de huizen Kirchstraße 17, 19, 21 en 23, te Eupen, als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 4 februari 1987 waarbij het huis Kirchstraße 1, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 33, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 oktober 1986 waarbij het huis Heggenstraße 14, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Kirchstraße 16, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 29 maart 1988 waarbij het huis Haasstraße 24, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij het huis Gospert 22, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 48, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Winkelstraße 10, te Kettenis, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1983 waarbij de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1991 waarbij de boerderij Hochstraße 185, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1992 waarbij het Klooster Heidberg te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Winkelstraße 8, te Kettenis, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 oktober 1949 waarbij de Sint-Lambertuskapel te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij de Sint-Jozefkerk te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 12, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1978 waarbij de Sint-Caterinakerk te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 december 2002 waarbij het landgoed Schnellewind te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 40-42, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 6 december 1984 waarbij het huis Gospertstraße 17, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2004 waarbij het huis Paveestraße 10, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 14, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1983 waarbij het huis Nispert 18, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij het huis Edelstraße 7, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 29, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 2, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 22, te Eupen, als monument wordt gerangschikt

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/12/2013 numac 2013206755 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige derectiesecreatrissen/ secretaressen (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG13186) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange(...) Naast de
^