B.S. Index van de publicaties van 13 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009510 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 november 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** type wet prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009507 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 november 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 27/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013009545 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met b type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009506 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 november 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009539 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013, is machtiging verleend aan ***** bent ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opdrachtsverslag van de maritieme veiligheidsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en interne bewaking type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011625 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt aan de heer CARPAY Jean, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Luik. B type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013031979 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Landbouw en Visserij. - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van artikel 2, type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt aan de heer LIONE Salvatore, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013024426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014704 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de identificatiekaart van het personeel van de maritieme veiligheidsondernemingen, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009533 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 wordt de heer Eric SNOECK voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk type koninklijk besluit prom. 11/06/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het logboek van de maritieme veiligheidsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Robert Andersen, Eerste Voorzitter bij de Raad van State, op 1 januari 2014 in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009547 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2014 worden de kosten voor bekendmaking van mededelingen bedoeld in artikel 180 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetbo De tarieve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206758 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 november 2013, dat op 5 november 2013 in werking treedt, wordt de aan de BVBA Ronic verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. Bij ministerieel b Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014698 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 2.856 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014697 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 3.878 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 78 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 1.071 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014699 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 2.095 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014701 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 0.475 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014692 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 66 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 7.538 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013022611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014696 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Wichelen ter hoogte van de kilometerpaal 4.436 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014695 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 4.985 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014685 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 54 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 13.815 type ministerieel besluit prom. 06/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014684 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 52 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 14.577 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 11.994 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 11.327 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014689 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.822 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014686 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Dendermonde-Districtsgrens, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 13.516 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014694 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 6.122 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014693 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 7.025 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014691 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 8.470 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014690 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Dendermonde, gelegen te Dendermonde ter hoogte van de kilometerpaal 9.284

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013032002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een opdrachthouder voor effectenstudies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeli type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2013-2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206818 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil)

decreet

type decreet prom. 17/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206749 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 november 2013, zijn een beroe Die zaak type bericht prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013003420 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van een gedeelte van de portefeuille van hyp Deze ov

document

type document prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013014714 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wegvervoer en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De exam type document prom. 11/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013029623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Afgevaardigde van de Regering bij de "Université Catholique de Louvain". - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 september 2013 wordt eervol ontslag aan de heer Philippe CHARLIER als afgevaar Bij besluit van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 is de heer MARIE, Ghislaine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van Mevr. CARPENTIER, Mag

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206944 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de u - verbin type vacante bettreking prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206916 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Sint-Katelijne-Waver : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2013; - Brussel : 1 (in associa(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Be

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013009548 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is Mevr. De Ridder V., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Halle, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokk

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206872 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als type lijst prom. 12/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type lijst prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206873 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2014 tot en met 31 d

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206950 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 9 december 2013 : - is het verzoek tot toetreding van de heer Brusselmans, A., kandidaat-notaris, tot de associatie "Boes, Bosmans & Brusselmans" ter standplaats Leuven De heer Brusselmans, A., is aangesteld a

registratie

type registratie prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013032001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 06/12/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JAN STALLAERT N.V. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het num(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206901 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige experts afbetalingplannen De vergelijkende selectie van Franstalige experts afbetalingsplannen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG13114) werd afgesloten (...) Er zijn 2 g type bericht van selor prom. -- pub. 13/12/2013 numac 2013206917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13187) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één(...) Naast
^