B.S. Index van de publicaties van 16 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/02/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013000796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar. - Duitse vertaling type wet prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013009542 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft type wet prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type wet prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009538 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 november 2013 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009546 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****'**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende in ****, om, **** **** kon type wet prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014373 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van Verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht-vaartuigen, overeenkomstig Verordenin type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt aan de heer QUERTEMONT Jean-Marie, op het einde van de maand augustus 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/12/2013 numac 2013012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/12/2013 numac 2013012276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - Boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt aan de heer STEENS Joseph, op het einde van de maand december 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013015273 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013018486 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en ri type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt aan de heer CAPRON Elie, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank va Belanghe type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt aan de heer DELPLANQUE Jean-Pierre, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsr type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 16/12/2013 numac 2013012275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Boekhoudkundige en fiscale beroepen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 05/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007311 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 wordt met ingang van 1 december 2013, Mevr. DE DYCKER, Karen, bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de St Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 1 december 2013 wordt de heer LACAEYSE, Luc, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ERPE-MERE/LEDE voor een termijn van vijf jaar en bevorderd i type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014729 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009550 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, dat in werking treedt op 1 september 2013, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Hugues DEFLANDRE, attaché. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te do type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013021131 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het personeel van de Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013022595 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014713 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 86, baanvak Oudenaarde - De Pinte, gelegen te Gavere ter hoogte van de kilometerpaal 66.438 type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014709 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Melle ter hoogte van de kilometerpaal 56.633 type ministerieel besluit prom. 05/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013018487 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staat-dienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014710 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 54.302 type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014711 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 84 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 48.145 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013014726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Einde van aanstelling in de hoedanigheid van directeur a.i. van ondersteuningsdienst Personeel en Organisatie bij de federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 4 december 2013 wordt een einde gemaakt Overeen type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014712 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele ter hoogte van de kilometerpaal 46.358 type ministerieel besluit prom. 10/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige instellingen van openbaar nut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013032000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer OSTYN als vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013206875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de verbetering en de creatie van woningen krachtens artikel 22bis van het Waalse wetboek van huisvesting en duurzaam wonen type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013206871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 tot vaststelling van de ontwikkelingszones met inachtneming van artikel 87, § 3, a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeensc

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013018488 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gilbert DECOCK, die woonplaats kiest bij Mr. Clau Deze besluiten z type bericht prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013018489 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het ACV-Openbare diensten en Mevr. Claire Delobel Deze zaak is ing type bericht prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013018490 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel Deze za

document

type document prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013014727 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i van het Directoraat-generaal Wegvervoer en verkeersveiligheid bij de federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 4 december 2013 wo Overeen type document prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2013, dat uitwerking heeft Paritair type document prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013032011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van 5 december 2013 wordt niet goedgekeurd de beslissing van 23 oktober 2013 waarbij de gemeenteraad van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek de begrotingswijziging n° SCHAAR type document prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013003418 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij beslissing van 29 november 2013, wordt Mevr. Aerts, H., Adviseur, tijdelijk belast, met ingang van 1 december 2013, met de leiding van de diensten van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole. Een beroep tot nietigverklaring v

arrest

type arrest prom. 11/12/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013003426 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de Stafdienst Logistiek

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 is de heer Di Verde, Guiseppe, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer Dubois, D

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206983 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een aanwijzing tot korpschef in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle (...) b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs. - Plaatsvervangers. - Franstalig lid verkozen in zijn hoedanigheid van korpschef. - Vervanging De heer Appart B., ereprocureur des Konings bij de rechtbank van eerste aa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013014715 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 wordt de heer Alain PIETTE vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overee

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 16/12/2013 numac 2013000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek I Officieuze coördinatie in het Duits

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009552 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De Strafuitvoeringsrechtbank Gent is verhuisd naar het volgend adres op datum van 16 december 2013 : Strafuitvoeringsrechtbank Gent : Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent. type adreswijziging prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013009551 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Het Parket bij de Strafuitvoeringsrechtbank Gent is verhuisd naar het volgend adres op datum van 16 december 2013 : Parket Strafuitvoeringsrechtbank Gent : Opgeëistenlaan 401R, 9000 Gent.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206946 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché Communicatie (niveau A) voor de Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (AFG13203) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wo(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013206611 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal assistenten voor de VZW Sociale Dienst (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13195) Na de selectie wordt een lijst opgesteld met maximum 10 geslaagden die één ja(...) Er wor

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 16/12/2013 numac 2013011637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN
^