B.S. Index van de publicaties van 17 december 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, wordt, met ingang van 1 januari 2014, Mevr. NOE, Chantal, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013206176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 december 2013, wordt aan de heer SCHAUT, Dirk, op het einde van de maand april 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013015278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Wijziging. - Ambassade Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de rang van de Ambassade van België te Caracas gewijzigd tot Consulaat. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013011608 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 november 2013 wordt met ingang van 16 oktober 2013, op haar aanvraag, aan Mevr. Veerle NOTEN, ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013011594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2013 wordt de heer Vincent VANESSE, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met be Bij konin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013207037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "Werkzoekenden" van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "Partnerschap en tewerkstellingsprogramma's" van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstede type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/10/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013032007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd van de directie "BHR en Financiën" van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013206898 bron waalse overheidsdienst « Wallonie-Bruxelles International ». - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 5 december 2013 dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt Mevr. Pascale Delcomminette als mandataris van rang A2 in de hoedanigheid van adjunct-adminis type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206894 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW"

decreet

type decreet prom. 06/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013036149 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 mei 2013 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende het beheer en de werking van de "Nationale Plantentuin van België" type decreet prom. 06/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013036148 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206899 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de implementatie van een duurzaam aankoopbeleid voor de Waalse gewestelijke aanbestedende overheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013024427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen Over

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Informatiebericht De subdelegaties die worden toegekend krachtens het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambten Iederee

erratum

type erratum prom. 28/06/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013022609 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Programmawet . - Erratum

arrest

type arrest prom. 11/12/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013003427 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van buitendiensten bij de stafdienst Personeel en Organisatie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013206177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2013, is de heer MICHELS, Johan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer VERDONCKT, Etienne type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2013, is de heer MICHIELSEN, Franciscus benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer GEVERS, Will

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013020057 bron brussels hoofdstedelijk parlement Vergelijkend examen voor het ambt van attaché-informaticus (m/v) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands voor het Brussels Parlement Na dit examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarh(...) De kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013207030 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is Mevr. Lacombe, S., gewezen plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013207034 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 is aan de heer Verdonck, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Bij koninklijke besluiten - te Antwerpen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206805 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 2005 houdende aanwijzing van de leden van de reaffectatiecommissie voor het gesubsidieerd officieel en het gesubsidieerd vrij basisonderwijs alsmede van de leden van de r type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/09/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206804 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206803 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013011593 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 wordt met ingang van 18 mei 2013, de heer Frederick DE GROOTE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013011567 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt met ingang van 1 september 2013, Mevr. Karen VERSIEREN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkom type benoemingen prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013011609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 wordt met ingang van 1 september 2013, Mevr. Katrijn VERLEE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Overeenkom

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 17/12/2013 numac 2013206877 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 28 november 2013 wordt beslist de gewestplannen Luik en Verviers-Eupen (bladen 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/1 en 43/2) te herzien en wordt het v(...)
^