B.S. Index van de publicaties van 19 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000805 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad. - Duitse vertaling type wet prom. 17/03/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000801 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 344 van het wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013024431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekking Een betrekking van wetenschappelijk onderzoeker staat open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekking wordt toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschreven (...) De kandid type wet prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013009541 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type wet prom. 04/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206906 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbeschermi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail en tot bepaling van de uitoefening van zijn opdrachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013007272 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het behoren tot de geschiktheidscategorie c voor medische of fysieke redenen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de medische geschiktheid van de militairen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013007271 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000800 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een derde verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 19/12/2013 numac 2013011427 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2008 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 11/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de diensten bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waar de uitoefening van een functie afhankelijk wordt gesteld van een veiligheidsverificatie type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003386 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de belegg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013032003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013 werd de NV DERUDDER CLEANING erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 3 jaar. De erkenning draagt het nu type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013032004 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2013 werd de NV DERUDDER CLEANING erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 3 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning type ministerieel besluit prom. 09/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003433 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende verlenging van het mandaat van directeur van de Nationale Bank van België type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022624 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013014746 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003392 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende sommige toelagen en vergoedingen type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013003391 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende toekenning van toelagen bij wege van overgangsmaatregel aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013022623 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013036164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openba type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot facilitering van de infrastructuurfinanciering via de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de interne controle en de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding, evenals van de administratieve en begrotingscontrole

decreet

type decreet prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013206979 bron waalse overheidsdienst Sectorovereenkomsten tussen de Waalse Regering en de Federaties Agoria, Carmeuse, Cobelpa, Essenscia, FBB-Fedicer, Febelcem, Fediex, Fedustria, Fetra-Febelgra, Fevia, FIV, GSV en Lhoist betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de ve Ove type decreet prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207024 bron waalse overheidsdienst Decreet tot strikte beperking van de bekendmaking en de verspreiding op papieren drager van de jaarlijkse verslagen van de openbare diensten en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest uit zorg voor het leefmilieu en voor een goed budget

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2013 type omzendbrief prom. 15/10/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief GPI 75. - Gemeenschappelijke richtlijn van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken betreffende de door de politiediensten na te leven procedureregels in het kader van de onrechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens die

document

type document prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013207190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 19 november 2013 heeft de heer Verbeke, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot ondervoorzitter, v type document prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013022617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij konin Bij hetz

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013021132 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S1801 (ETNOGRAFIE) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarhei(...) 1. POSITIE VA

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031900 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 23 augustus 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer AHNIFI, Mustapha, gedomicilieerd Ruisbroeksesteenweg 164, te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, erkend al De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031901 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 14 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer RAES Patrick, gedomicilieerd Bleukenweg 27, te 1785 MERCHTEM, erkend als erkend verwarmingsketel De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031903 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 18 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer GARCIA ALONSO, Enrique, gedomicilieerd Anderlechtse-Weggevoerdestraat 17, te 1070 BRUSSEL, erken De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031823 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 18 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CHARLES Renaud, gedomicilieerd rue du Campinaire 56, te 6250 Pont-de-Loup, erkend als erkend verwar De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031936 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 28 november 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ALONSO MURCIEGO, Francisco, gedomicilieerd Jottrandlaan 12, te 1210 BRUSSEL, erkend als erkend De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031910 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 5 juli 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ALECU, Cristian, gedomicilieerd Lauralaan 15, bus 2, te 1082 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsk De erke type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031932 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend **** van type ****1 Bij beslissing van 19 december 2012, van de leidende ambtenaar van het ****, werd de heer **** ****, ****, gedomicilieerd **** **** 17, te 1190 ****, erkend als **** **** **** type erkenning prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013031944 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 11 september 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BATSELIER, Hugo, gedomicilieerd Theodoor Vermylenstraat 110, te 9200 Dendermonde, erkend als e De erke

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013206308 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2013 van 17 oktober 2013 Rolnummer : 5517 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/12/2013 numac 2013055240 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Demeurichy, Elise Renée Demeurichy, Elise Renée, geboren te Péronnes-lez-Binche op 5 Alvorens
^