B.S. Index van de publicaties van 20 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex type wet prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013009549 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 1 december 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en **** ****, **** **** **** Bij **** type wet prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013206053 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2013 van 26 september 2013 Rolnummer : 5484 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3 van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. type wet prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013009555 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de benaming "Rode-Kruis", van de tekens en emblemen van het Rode-Kruis met het oog op de overeenstemming ervan met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 b type wet prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013012282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007314 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 7 van 17 augustus 2013, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met boven Brons De type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007303 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9623 van 17 juli 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007305 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9625 van 17 juli 2013, wordt aan mijnheer Marcel Van Elsen, op 1 oktober 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van afdelingscommissaris verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007309 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2 van 31 juli 2013, wordt de heer R. Appels, stagedoend attaché, op 31 mei 2013 `s avonds op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007301 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 9621 van 17 juli 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de genie P. Neckebroeck. Dit besluit heeft uitwe type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007304 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 9624 van 17 juli 2013, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan luitenant-ter-zee ****. **** **** "Mee type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007302 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9622 van 17 juli 2013, wordt Mevrouw Anneleen Calliauw, attaché, op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen, op datum van 1 juni 2013. type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteite type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 j type koninklijk besluit prom. 01/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013207091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022636 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid v type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindende verklaring van de beslissing van 7 november 2013 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discoth type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007300 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 9620 van 17 juli 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan de korvetkapitein van het korps van het marinepersoneel K. Van Belleghem. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007299 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9619 van 17 juli 2013, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht In het korps van de **** **** In type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2757, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007279 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 9600 van 4 juli 2013, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in het kader van de beroepsofficieren op 1 **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007281 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van **** van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 9596 van 26 juni 2013, wordt geneesheer luitenant-kolonel ****. **** van **** ontslagen. Hij zal met definitief verlof geplaatst worden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007287 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 9607 van 14 juli 2013, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. Hoste, op 1 december 2012 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007285 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9606 van 14 juli 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007288 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 9609 van 14 juli 2013, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 mei 2013 aangesteld in de graad van apotheker kapitein in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007282 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Bevestiging in een functie Bij koninklijk besluit nr. 9595 van 24 juni 2013, wordt Mevr. Natasja Peeters, doctor in kunstwetenschappen en archeologie, op 1 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003367 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007280 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9599 van 4 juli 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 5 november 2013 wordt Mevrouw Kristine BAMS, Eerste Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 als tijdelijk medewerker een leer-, studie- type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007278 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9601 van 4 juli 2013, wordt kapitein-commandant van administratie P. Neven van het korps van de administratie op pensioen gesteld op 1 september type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2013 aan bepaalde politiezones ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen t type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013000813 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 4 december 2013 wordt Mevr. Patrice DE METS aangewezen voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013011639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2014 type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013018491 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning als volledig erkend ethisch comité type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013206893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013207027 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007 tot oprichting van een tijdelijke cel voor de controle van de lokale mandaten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013207040 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief nr. 2.719 betreffende het verbod van jacht op grof wild in de afgesloten gebieden

bericht

type bericht prom. 09/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013018483 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van type bericht prom. 09/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013018482 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Verlenging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten". - Mededeling Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze Krachtens de bepal

document

type document prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013206825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Gent Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 december 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Sta worden type document prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207248 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 16 december 2013 : - is het verzoek tot associatie van de heren Verhaegen, P. en Eekhaut, J., geassocieerde notarissen ter standplaats Puurs en van de heer Verlinden, C., kandidaat-notaris, om de ass De heer Ver

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de schooljaren 20

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007289 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 9610 van 14 juli 2013 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013022614 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, dat in werking tr Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013022616 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 novemb Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007286 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9608 van 14 juli 2013 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier S. Lobeau op 1 december 2012 benoemd in de graad van o Worden de aan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007298 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9618 van 15 juli 2013, wordt de heer Jean-François Naedts op 1 juli 2013 tot aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013022615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale Raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwingen van mandaten van leden en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007297 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 9617 van 15 juli 2013 : Wordt kolonel **** ****. ****, ontslagen uit het ambt van Directeur van de **** aan de Koninklijke **** **** **** kolonel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013003438 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen. - Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het Kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013009557 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Medewerker bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie `administratieve ondersteuning' : 2 ; Medewerker bij de griffie van het hof van beroep te Antw(...) Medewerker bij de griffie van het hof v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013009566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is de heer Ginion P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld met ingang van 30 november 2013 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007308 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9630 van 19 juli 2013, wordt Mevrouw Kristine Bams van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 als tijdelijk medewerker belast met een leer-, studie- of informatieopd type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007292 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9613 van 14 juli 2013, wordt de heer Jacques Perilleux, doctor in de rechten, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 1 sept type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007294 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9615 van 14 juli 2013, wordt de heer Bruno Colmant, doctor in de toegepaste economie in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007293 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9614 van 14 juli 2013, wordt Mevr. Alexia Autenne, doctor in de rechten, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 1 september type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007310 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 9631 van 19 juli 2013 : **** majoor **** ***** benoemd in het ambt van **** militair docent van het tijdelijk kader van het **** **** luit type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007290 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9612 van 14 juli 2013, wordt de heer Patrick Humblet, doctor in de rechten, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 1 septem type benoemingen prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013007291 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9611 van 14 juli 2013, wordt Mevrouw Ria Janvier, doctor in de rechten, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 1 september

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als type lijst prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013018497 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2013 en 31 oktober 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op type lijst prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispun(...) Overeenkomstig artikel 2 type lijst prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013042012 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207206 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technici (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG13196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige educatief deskundigen (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG13181) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast de(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Web programmeur De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Web programmeur (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13084) werd afgesloten op 16 december 2013. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/12/2013 numac 2013207035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs controle wegvervoer (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG13188) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaa

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003434 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het beheerscontract dat op 20 juli 2010 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklij type document betreffende de nationale loterij prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2013
^