B.S. Index van de publicaties van 24 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2010 pub. 24/12/2013 numac 2013000806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013009554 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 december 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007318 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 11 van 17 augustus 2013 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007321 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 17 van 17 augustus 2013, wordt aan de heer Guido Bex, op 1 juli 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier 1ste klasse van de katholieke eredienst verleend, met aanspraak o Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007322 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 18 van 30 augustus 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007323 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 20 van 30 augustus 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013206606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt aan de heer DE RYCK Christian, op het einde van de maand juli 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013009576 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2012, is aan de heer Debauche, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière. Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013, dat in werking treed Het is hem ve type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011646 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2011-2016 type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011647 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013022632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013011628 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de reguleri type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013015275 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007320 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 13 van 17 augustus 2013, wordt kapitein-commandant A. De Lange van het korps van de genie op pensioen gesteld op 1 september 2013 in toepassing van type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007319 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 12 van 17 augustus 2013 wordt de **** ingenieur van het militair materieel ****. **** op 1 augustus 2013 aangewezen voor het ambt van vleugeladjudant van **** **** type koninklijk besluit prom. 17/09/2010 pub. 24/12/2013 numac 2013014702 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het model en de toepassingsregels van de gestandaardiseerde checklist tot vaststelling van indicaties van tekenen van recent druggebruik in het verkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Zi(...) I. Regeling voor werknem type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 15 december 2013 wordt de heer DONDEYNE, Marc, aangewezen als korpschef van de lokale politie van de politiezone BODUKAP voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt Mevr. Elsie De Cock, met ingang van 1 april 2014 eervol ontslag verleend in de klasse A3, met als titel adviseur. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013206608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt aan de heer DERIDDER Frank, op het einde van de maand juni 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007313 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 6 van 17 augustus 2013 : **** Mevr. ****. **** ****, gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Orde van **** ****, op het lint **** **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013206607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt aan Mevr. DUTHIEUW Josiane, op het einde van de maand september 2014, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007315 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 8 van 17 augustus 2013 : De **** van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de hierna De heren ****. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007312 bron ministerie van landsverdediging **** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 5 van 17 augustus 2013 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 oktober 2013 in toepassing van de samengeordende wetten **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007316 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 9 van 17 augustus 2013 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan De heren ****. ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007317 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 10 van 17 augustus 2013, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan meester-chef ****. ****. Voor :

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013007295 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de vervanging van een externe wetenschappelijke deskundige van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207124 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 3 december 2012 wordt de aan het bedrijf voor medisch-sanitair vervoer "SPRL Ambulance tournaisienne" toegekende voorlopige erkenning nr. 138 vanaf 19 november 2012 tot 18 april 2013 voor zes ma Bij ministerieel b type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013003424 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die werken in opeenvolgende ploegen en die dienen te werken tijdens een weekend, een feestdag of tussen tweeëntwintig en z type ministerieel besluit prom. 31/10/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013007296 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 13 december 2013, wordt heer Jacques Jaumotte, Staatsraad, gemachtigd het ambt van plaatsvervangend Voorzitter uit te oefenen en, in voorkomend geval, van dienstdoen

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013207123 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 17/10/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) type decreet prom. 18/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013002065 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 632. - De vaststelling van de brugdagen voor 2014 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013011659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-13/0034 : D'Ieteren SA/Beerens NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 17 decem Volgens

document

type document prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013011650 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Richtsnoeren van de Belgische Mededingingsautoriteit betreffende de huiszoekingsprocedure INLEIDING Sinds 2011 overhandigt het Auditoraat aan de ondernemingen die aan een huiszoeking onderworpen worden(...) Na de inw type document prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 2 oktober 2013, werd de heer BERGER, Freddy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaat

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming. - Erratum Koninklijk besluit van 4 december 2013, Belgisch Staatsblad n° 375 van maandag 16 december 2013, pagina 98998, in de Nederlandse tekst : In plaats van : De heer DI Verde Guiseppe. Dient te word De heer Di Verde type erratum prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013000823 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie : aanwijzing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 november 2013, blz. 94269, dient zowel in de Franstalige als de Nederlandstalige tekst de namen « de heer VANDEPERRE, D type erratum prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024445 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend. - Erratum type erratum prom. 11/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013014757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 15 december 2013 wordt de heer Rotty, Yves, identificatienummer 44-53775-20, benoemd in de functie van 'Hoofdcommissaris van politie - Directeur Directie Beheer' bij de lokale

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007277 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 9603 van 4 juli 2013 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier ****. **** wordt op 26 juni 2013 benoemd in de De kandidaat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013009577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 maart 2013, is de heer Brandhof, M., notaris ter standplaats Diest, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk be Hij zal het burge type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : de heren : - Cuvelier, L - Van Eupen, E. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013009575 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder : - Mevr. Boirs, M.-P., licentiaat in de rechten. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Verviers haar ambt - Mevr. Koen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013007284 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9604 van 14 juli 2013, wordt de heer Tim Neijens op 1 april 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in d Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013021135 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2013 dat uitwerking heeft op 1 september 2013 wordt Mevr. Bergs, An, geboren op 30 juni 1972, als houder van een staffunctie -1 aangeduid in de functie van Directeur van de dienst P Bij kon

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal externe communicatie voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG13729) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SE(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige elektrische, mechanische, elektromechanische, elektronische en telecommunicatie controle - tekening, tekening openbare werken, bouw en cartografie voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van open De v type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw De vergelijkende selectie van Franstalige bachelors in bouw (niveau B) (AFG13104) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest werd af(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige luchthaveninspecteur De vergelijkende selectie van Franstalige luchthaveninspecteur met voldoende kennis van het Engels (niveau C) (AFG13105) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013207287 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** directeurs **** & **** **** vergelijkende selectie van **** directeurs **** & **** (niveau ****) voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****(...) Er zijn 2 geschikt

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013014730 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D N type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/12/2013 numac 2013014731 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, Nu

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. 17/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013003435 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën
^