B.S. Index van de publicaties van 27 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013009563 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****(...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013022647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot h type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013022648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, b) en k), 15 en 21, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013009567 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat in werking treedt op 1 januari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Nicole MONARD, attaché. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen geld type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een **** type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijk type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administr type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013000820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Beleidsorganen. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer François DORREKENS, met ingang van 12 september 2013, aangesteld als Directeur van de Cel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minist Een be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2010 pub. 27/12/2013 numac 2013000802 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 15/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013002074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanwijzing binnen de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen inzake tuchtstraffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Platt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013027268 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 74. - De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207299 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 december 2013, heeft de vennoot Die zaak type bericht prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207204 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 november 2013 in zake Bernard Castaigne, handelend in zijn hoedanigheid van curator, en anderen waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schen type bericht prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207195 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 november 2013 in zake F.L. tegen C.F., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2013, heeft de Rechtbank van eerste « Schen

arrest

type arrest prom. 17/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003439 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de operationele diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 26 november 2013 heeft de heer Lenaerts, L., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie j Rechtbank

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013009578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 3 december 2013, bladzijde 95500, regel 46, lezen : "griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1, vanaf 01.05.2014" in plaat type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof M 4 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van h(...) Overwegend type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207350 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter bij het Benelux Gerechtshof M 7 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van he(...) Overwegen type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013009579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is Mevr. Meert, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aan Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207273 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 november 2013 in zake de Belgische Staat tegen Dominique Jacquet, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 november 2013, he 1. « Sc

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013009570 bron hof van cassatie **** examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés-vertalers met een in het **** gesteld diploma Het Hof van Cassatie organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving **** 1. Toe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013206619 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2013 van 17 oktober 2013 Rolnummer : 5525 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, e Het Gro

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013207363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** verpleegkundige **** vergelijkende selectie van **** verpleegkundige (penitentiair technisch deskundige) (****/****) (niveau ****) voor de ****(...) Er zijn 10 geslaagden.

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 27/12/2013 numac 2013003428 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd -de
^