B.S. Index van de publicaties van 30 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013009561 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepl type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003449 bron federale overheidsdienst financien Wet met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003447 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip type wet prom. 27/11/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003448 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013009565 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikking

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013014747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening "Fonds voor Spoorweginvesteringen" van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013206541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013014756 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 17 augustus 2013 tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake de overdracht van het personeel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van effectieve leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013207420 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013, dat in werking treedt op datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 17 juni 2014, is aan Mevr. Taymans d'Eypernon, N., ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaa Het is h type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011645 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011644 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003443 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007328 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de loopbaan van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de afstand afgelegd per motorrijwiel of per autovoertuig die, voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van een vergoeding wegens verblijfkosten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007327 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007329 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013002075 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de berekening van de kilometervergoeding, voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, voor de dienstreizen waarbij de woonplaats van het personeelslid het vertrek- en/of eindpunt is

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007331 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207321 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207319 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2001 met betrekking tot het gemeentelijk actieprogramma inzake de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207320 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale huisvestingsinstellingen

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013014754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013014741 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per Afwijki type bericht prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013207302 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 december 2013, heeft Martine Du Die zaak

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013022640 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013022641 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013009580 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 20 december 2013 zijn aangewezen om tijdelijk hun ambt te vervullen bij de nationale cel DNA, met ingang van 1 januari 2014 : - de heer Vanbinst, D., secretaris-hoofd van dienst bij het parket - Mevr. B type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013009582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Brabants, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt Bij minis

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013207341 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 november 2013 in zake Valérie Lannoy tegen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingeko « Sche

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/12/2013 numac 2013043012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^