B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van het boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het mechanisch gelast vervaardigen en assembleren van militaire uitrusting, gelegen in Aubange en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw r type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van rollend spoorwegmaterieel, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressortere type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013021140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2012 tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de levering van de universele inlichtingendienst en de beschikbaarstelling van een universele telefoongids in de elektronische-communicatiesector type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2014000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 13, tweede lid van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, en van de betaling van de **** van de illegaal ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2014011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 07/01/2014 pub. 09/01/2014 numac 2013000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming type ministerieel besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de beschikbaarstelling van een universele telefoongids in de elektronische-communicatiesector

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013032012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013036229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207377 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207366 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Leuze-en-Hainaut type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013207374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de cartografie van de gebieden waar gevaar voor overstroming bestaat en van de kaarten van het risico op schade te wijten aan de overstromingen

decreet

type decreet prom. 22/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206879 bron vlaamse overheid Decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector type decreet prom. 23/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ier type decreet prom. 17/10/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen in het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2014003002 bron federale overheidsdienst financien Bericht. - Lijst van INSTITUTIONELE ICB Lijst van institutionele instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 december 2007 m Voor d type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2014003000 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ove type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013018501 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Joelle Van Put heeft de nietigverklaring gevorderd v Dat bes type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013018502 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-François Goosse c.s. heeft de nietigverklari Dat bes type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013018500 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heren Raymond Ghostin en Camille Bouassi hebben de niet Dat bes type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013018499 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Ardennes liégeoises en de vzw L'érablière hebben de Dat type bericht prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013018498 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVA Thomas-Derudder c.s. heeft de nietigverklaring gevo Dat be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2014015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt de heer Marc LAPLASSE met ingang van 1 november 2013 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel v Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013015281 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt aan Mevr. Bénédicte Pietquin eervol ontslag uit het ambt van griffier van de Raad van Adel verleend. Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt d

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Vernieuwing. - Intrekking Bij besluit van 28/11 Bij be

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031942 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 6 september 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ANDRIESSENS, Frédéric, gedomicilieerd chaussée de Bruxelles 129A, te 6211 Mellet, erkend als erkend verwarmin De type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031939 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 6 september 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ANDRIESSENS, Frédéric, gedomicilieerd chaussée de Bruxelles 129A, te 6211 Mellet, erkend als erkend verwarmin De type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031934 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 23 november 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer COULON, Fabian, gedomicilieerd Kapellestraat 3, te 1750 LENNIK, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voo De erk type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031930 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 14 december 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ALONSO MURCIEGO, Francisco, gedomicilieerd Jottrandlaan 12, te 1210 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsins De erk type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031913 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 9 april 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BENSALAH, Abdelhafid, gedomicilieerd Bérangerstraat 15, bus 5, te 1190 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsinst De er type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031892 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 13 februari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer AVON François, gedomicilieerd Stationslaan 13 te 1980 ZEMST, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor h De erk type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031886 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 21 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BARAL Thierry, gedomicilieerd Rue Arthur Hardy 31 te 1300 LIMAL, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voo De erke type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031917 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 1 maart 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BALLIDAN Najim, gedomicilieerd Hubert Stiernetstraat 35, te 1020 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsinstallate De erk type erkenning prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2013031898 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 20 augustus 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CHACROUNE El Mostafa, gedomicilieerd Leopold I straat 439, te 1090 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsinst De erk

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2014020003 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda : Vrijdag 10 januari 2014 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingneming -- Voorstel van resolutie (van de heer Joël (...) 2. Dringende vragen (*) __________ (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 09/01/2014 numac 2014020002 bron brussels hoofdstedelijk parlement TER VERVANGING VAN DE EERDER VERSTUURDE AGENDA Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 10 januari 2014, om 19 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van r(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Benoît CEREXHE, Mevr. Magali P
^