B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/01/2014 numac 2013000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013021139 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de heer Scory, Serge, geboren op 3 januari 1960, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschapen, met i Bij kon type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het secretariaat van het « Memorandum of Understanding » ter bescherming van migrerende haaien type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 2003 houdende de regels betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marienemilieu in de zeegebieden onder de rech type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 21 december 2013 wordt de heer Christian MARIT aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles voor type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 23 december 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleg type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/01/2014 numac 2013000838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raden van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 20/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013207326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 wordt de heer Roger Grosjean, adviseur klasse A3, met ingang van 1 mei 2014 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200117 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt vanaf heden, is aan Mevr. Michel, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek. Het beroep tot nietigverklari type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014029003 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methodes voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013036197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het basisbouwprogramma voor kunstgrasvelden bestemd voor het uitoefenen van hockeysport in het kader van een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013011641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013032026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2013 ten laste van het "Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013032027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013036215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het Sociaal-cultureel Volwassenenwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 06/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013036228 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas

decreet

type decreet prom. 29/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206975 bron vlaamse overheid Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de rectorverkiezingen aan de « Université de Liège » en aan de « Université de Mons » type decreet prom. 17/10/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen betreffende het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de Psycho-Medisch-Sociale Centra

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013018505 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Roger JASPARD heeft de nietigverklaring gevorderd Dat bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de herinvesteringspremies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de procedure van erkenning van de audiovisuele werken zoals bedoeld bij artikel 30, 4°, van het decre

erratum

type erratum prom. 01/10/2009 pub. 10/01/2014 numac 2014031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de uitvoering van het budget betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor verfraaiing van gevels. - Erratum type erratum prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013009560 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** ****. 375 van 16 december 2013, 2**** uitgave, bladzijde 99.042, in het **** tekst in fine van het koninklijk besluit van 4 december 20 type erratum prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 390 van 23 december 2013, 3

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 wordt de heer DEBRAUWERE Dominique, identificatienummer 44-26799-10, benoemd in de functie van directeur van de operationele diensten van de politiezone MOESKR

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014009004 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het hof van beroep te Brussel : 1. Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 263

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 december 2013 : - is de heer Horion, F.-X., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel. Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de arbei - is Mevr. Flam type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014009005 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Vanmaldeghem Hubert, ere-hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Gent Officier in d type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014009002 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, in werking tredend op 10 februari 2014 `s avonds, is de heer Robert D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 wordt Mevr. Yvette Charlet, met ingang van 1 november 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 november 2012.

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1 ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichti Als

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te Brus type vergunning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natuurpunt » te Mechelen om van 1 mei 2014 tot en m type vergunning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel o

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031940 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 2 oktober 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ACHOUR, Choukri, gedomicilieerd Steenweg op Leuze 211, te 9600 RONSE, erkend als erkend verwarmin De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031918 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 1 maart 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BERLANGER Alain, gedomicilieerd Egide Winteroystraat 36, te 1082 BRUSSEL, erkend als erkend verwarm De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031943 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 11 september 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BATSELIER, Hugo, gedomicilieerd Theodoor Vermylenstraat 110, te 9200 Dendermonde, erkend als e De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031935 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 8 november 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer CALEWAERT, Roland, gedomicilieerd Schonenberg 21, te 3040 Huldenberg, erkend als erkend verwarmi De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031914 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 9 april 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BELLAZRAK, Khalid, gedomicilieerd Gasthuisstraat 23, bus 1, te 1000 BRUSSEL, erkend als erkend verw De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031931 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 3 december 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BAURAING, Michaël, gedomicilieerd rue de la Motte 8, te 5081 MEUX, erkend als erkend verwarmings De erk type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031887 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 23 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ARBIA Noureddine, gedomicilieerd Bergense Steenweg 519 te 1070 BRUSSEL, erkend als erkend verwa De erken type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031817 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 14 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ACKERMANS Joan, gedomicilieerd Kasteelstraat 55, te 3071 Erps-Kwerps, erkend als erkend verwarm De erke type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031821 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 23 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEMORTIER Yves, gedomicilieerd rue Bauchau 16, te 5537 Anhée erkend als erkend verwarmingsketeltechni De er type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031895 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 19 augustus 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DURBUY, Michaël, gedomicilieerd Rue du Trois Juin 140, te 4040 HERSTAL, erkend als erkend verwa De erk type erkenning prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013031893 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 februari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ASSAIDI Ibrahim, gedomicilieerd Eugène Ysayelaan 105 bus 15, te 1070 BRUSSEL, erkend als erkend De erk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controller werk op het gebied van Civiele Techniek (niveau B1) voor het Ministerie van Defensie (AFG13125) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig bl(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige opzichter speciale technieken (niveau C1) voor het Ministerie van Defensie (AFG13217) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Controller speciale technieken (niveau B1) voor het Ministerie van Defensie (AFG13126) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van assistenten projectbeheer personeelsplanning (niveau B) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG13184) Na de selectie wordt een lijst met maximum twaalf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige onderzoeker voor het onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG13219) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van IT deskundige (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG13093) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzon(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs bouw (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG13192) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaag(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2013207239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige budgetaire experten (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG13207) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** selectie van **** fotograaf De vergelijkende selectie van **** fotograaf (niveau ****) voor het Koninklijk Instituut voor het **** (****13085) werd afgesloten op 17 december 2013. (...) Er zijn 5 **** type bericht van selor prom. -- pub. 10/01/2014 numac 2014200107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technicus (bachelor) (m/v) (niveau B) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) (ANG13152) werd afgesl(...) Er zijn geen
^