B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2013009573 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 december 2013 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) **** **** type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Vivre comme Avant" type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013206002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022645 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014018008 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 16/01/2014 numac 2014000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort type koninklijk besluit prom. 08/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013022646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/01/2014 pub. 16/01/2014 numac 2014024012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de medische kamers van beroep bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014024010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor het storten van baggerspecie Verlenging Bij ministerieel besluit van 19 december 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de Noordzee (i) minis type ministerieel besluit prom. 06/01/2014 pub. 16/01/2014 numac 2014024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 30/09/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014035055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake ste type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013206945 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor het activiteitenverslag van uitzendbureaus in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036227 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 16 december 2010 houdende uitvoering van artikelen 2 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in d type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 16/01/2014 numac 2013206840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031035 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013032013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 3 contractuelen personeelsleden in dienst te nemen in 2013, om te voldoen aan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031070 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel georganiseerd door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van personeelsleden van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel VR0/1VB-A-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014200199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014009009 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409,

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake sta type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031055 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake sta type beschikking prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014200296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerecht van het tweede kanton Hoei-Hannuit Bij beschikking van 29 november 2013, werd de heer Carton de Tournai, Ph., erevrederechter van het tweede kanton Hoei-Hannuit, door de voorzitter van de rechtbank van eerste type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek E type beschikking prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031047 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek E

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van de Eerste Voorzitter Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014, wordt de heer Yves Kreins, kamervoorzitter, geboren op 18 juni 1952, als Eerste Voorzitter van de Raad van State aangewezen voor een mandaat dat op

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Nederlandstalige administratief deskundige of Neder(...) Het Raadgev

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014015010 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 januari 2014 hebben H.E. Mevr. Mimoza Ahmetaj de heer Teshome Toga Chanka, de heer Raymond Azzopardi en de heer Nopadol Gunavibool de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te ov H.E. w

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening van 7 december 2009 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 19/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2014

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2014011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 6 januari 2014, genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, verbieden het op de markt b PR/002

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2013014768 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/01/2014 numac 2013014767 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn
^