B.S. Index van de publicaties van 20 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en t

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en di type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2013207379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de ontslagcompensatievergoeding type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014024450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, over de invoering van de gegevens betreffende de uitreiking van type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013024451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2013 aan het « International Association for Cereal Science and Technology » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014018006 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2011 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2013, wordt de heer Depré, Stephan, ambtenaar van de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kans Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200462 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2013, is aan de heer Deliège, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerde notaris ter standplaats Luik Het is hem vergund de t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014009012 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 13 januari 2014 wordt de heer Jan BOGAERT, titularis van de managementfunctie "Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie" van de Federale Overheidsdienst Justitie, aangewezen om a Overeenkomstig d type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036232 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van de geselecteerde projecten 2013 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma Stiemerbeekvallei en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Genk aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FC-I-2-Z/PR basisallocatie FB0 FC073 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207405 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014200330 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de « Société wallonn

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014003021 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Administratie van Fiscale Zaken. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2015 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, De tabel type bericht prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014003019 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, type bericht prom. 15/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht

document

type document prom. 11/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036188 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI, in de Boeken I en XV

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 december 2013 - de he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2013022612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2013 wordt Mevr. Géraldine ELFATHI, geboren op 9 oktober 1986, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Overe type benoemingen prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 wordt Mevr. Joni ROOBAERT met ingang van 16 oktober 2013 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 16 oktober 2012. type benoemingen prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2013, wordt de heer Dullaers, Mathias, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in het Benoeming

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van ICT-project manager (niveau A2) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG13223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lij(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché manager kernprocessen Justitiehuis (niveau A1) voor de FOD Justitie (ANG13198). - Annulatie In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014, tweede uitgave, bl. 3935, bericht nr. 2013/20(...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014200460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de RKW (ANG14130) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaatbaa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 20/01/2014 numac 2014043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^