B.S. Index van de publicaties van 21 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende het Consulair Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014003017 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2009 en de voorgaande jaren 2005, 2006 en 2008 type wet prom. 07/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Sadi BRANCART geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bog Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt de heer Guy TROUVEROY ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Russische Federatie, met standplaats te Moskou, alsook uit zijn Bij ko type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014200281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014024014 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014002000 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 is aan Mevr. Alena VEREYCK, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit haar functies Zij ma type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houd type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014200114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attaches voor Internationale Samenwerking Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 wordt de heer Philip HEUTS ontheven uit zijn functie van Ministerraad voor Internationale Samenwerking bij het Consula type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt de heer Gilles HEYVAERT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Sudan, met standplaats te Cairo. Bij Bij koninklij type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013014716 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen type koninklijk besluit prom. 15/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014003011 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van al

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verple type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 21/01/2014 numac 2014029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014031033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 23/12/2013, werd de NV TPF ENGINEERING erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 23 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 2013, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna verm - Pari type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200254 bron waalse overheidsdienst Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 : - wordt de heer François Cloos vanaf 1 maart 2013 als vertegenwoordiger van een representatieve werkgeversorganisatie tot lid - worden type besluit van de waalse regering prom. 09/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014200344 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de SA SOWAFINAL

decreet

type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

document

type document prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarriëre. - Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 17 juli 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam ORBAN, Yvon : Ambassade van België te Kinshasa. PLETINCKX F type document prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Ontslag van ambtswege van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 15 januari 2013 wordt de heer COU Een ber type document prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Nijvel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 3 december 2013, heeft Mevr. Vandeput, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze

erratum

type erratum prom. 29/05/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken. - type erratum prom. 26/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. - Erratum type erratum prom. 19/09/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2013 tot vaststelling van de overgangsmogelijkheden voor de toegang tot in hogescholen georganiseerde studies. - Err

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding - Beheerscomité Ontslag en Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 : - Wordt aan de heer Gérard HUSSON, met ingang van 23 september 2013, eervol ontslag verleend uit zij - Wordt aa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Koen DEVOLDERE, eervol ont - wordt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 december 2013, dat uitwerking heeft Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014022012 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014, wordt de heer Laurent GUINOTTE, met ingang van 20 januari 2014, Het be

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014018017 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 november 2013 en 30 november 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014031034 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als studiebureau op het vlak van "kathodische bescherming" Bij ministerieel besluit van 20 december 2013 werd de vzw Technisch Bureau Verbrugghen erkend als studiebureau op het vlak van &qu(...) De erkenning draagt het nummer AGR/CAT/001243

registratie

type registratie prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014031031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 07/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AG8 B.V.B.A. gelegen rue Cornelis Debruyn 285, te 6042 LODELINSART, BELGI(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2013032036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 10/12/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de SA ETS DUBAIL MERGEFIELD "PAYS" gelegen rue Saint-Luc 33A, te(...) De registratie draagt het nummer ENR/VHU-T/0012

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor Normalisa(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/01/2014 numac 2014200474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** adviseur interne audit-coördinator De vergelijkende selectie van **** adviseur interne audit- coördinator (niveau ****3) voor de **** **** (****13170) werd afgesloten op 14(...) Er is 1
^