B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek type wet prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014009020 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 december 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 21/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor wernemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 en met ingang van 5 januari 2014 `s avonds wordt aan de heer Hans DIELS eervol ontslag verleend uit zijn functies van stagedoend attaché b(...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2013207284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en hernieuwing van mandaten en benoe Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014009015 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 7 januari 2014 wordt de aanwijzing van de heer Tony HALSBERGHE voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement IEPER, met ingang va type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014200507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeid type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014009013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Adjunct-directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 18 november 2013 wordt de heer Vincent HEYLEN, geboren op 23 september 1963 te Ougrée, aangesteld tot adjunct-directeur van het Koninklij type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Gelijkstelling en de Beroepscommissie bedoeld in artikel 130bis, § 1, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014027010 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2010 tot bepaling van de kentekens die de domaniale politieagenten moeten dragen bij de uitoefening van hun ambt type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 21 november 2013 wordt een beroepsbekendheid met betrekking tot het ambt van meester-assistent voor de volgende cursus « Sociale dienst » toegekend aan de heer Gérard DAVID, en dit vana type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 23/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 125 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te De Panne ter hoogte van de kilometerpaal 88.601 type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 27 oktober 2008 waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 november 2007 waarbij de uit- en doorvoer van luxegoederen met bestemming de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2013036147 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200568 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2014 wordt de heer Marc Degaute tot kabinetschef van de Minister-President benoemd, op datum van 1 januari 2014. type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014200540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die moeten toezien op de naleving van de op de verzorgingsinstellingen toepasselijke normen

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder type decreet prom. 09/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014200521 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 09/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014200520 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de door het Waalse Gewest erkende privé-instellingen type decreet prom. 09/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014200519 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beheersorganen van de inrichtingen voor bejaarde personen in het Waalse Gewest type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200212 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap type decreet prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 10 december 2008

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014009029 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 212 betreffende de Commissie voor de gerechtskosten. - Nieuwe mandaten - nieuwe oproep tot kandidatuurstelling door magistraten

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200618 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 december 2013 in zake Suzanne Beaujean en Ingrid Beaujean tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 d « Schen type bericht prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van topsporter, sportbelofte of trainingspartner. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2013 wordt tot plaatsvervangend lid van d - als w

document

type document prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk bes - Mevr type document prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014024447 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Algemene administratieve schikking tussen de Ministers bevoegd voor Volksgezondheid en Sociale Zaken van het Koninkrijk België en de Minister van Werkgelegenheid en Gezondheid van de Franse Republiek houdende de toepasselijke regelingen van het Raa Gel type document prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014018022 bron hoge raad voor de justitie Standaardprofiel voor de functie van Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Dit standaardprofiel werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justiti(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Bestendig afgevaardigde van de Franse Gemeenschap bij de Duitstalige Gemeenschap. - Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2013 krijgt de heer Daniel COURBE een mandaat als bestendig afgevaardigde van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in het Hoger Onderwijs in 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Organisatie van gebarentaalbadonderwijs in een tweetalige klas Frans-gebarentaal. - Machtiging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013, wordt de VZW Communauté scolaire Sainte-Marie, rue du Président 26, te 5000 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014, dat in werking treedt de d Bij het

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur van de Stafdienst P & O voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14703) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) • houder te zi type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200671 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Selectie van **** sociale inspecteur De vergelijkende selectie van **** sociale inspecteurs (niveau ****) voor de **** ****, Arbeid en Sociaal Overleg (****13086) werd afgesloten op 22 januari 201(...) Er zijn 19 type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Energie voor FOD Economie, K.M.O.'s, Middenstand en Energie (ANG14704) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. O(...) • houder t type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014200553 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG13189) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatbaa

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 28/01/2014 numac 2014011033 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN C 20-5
^