B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 9 januari 2014 en met ingang van 1 februari 2014 wordt aan de heer Jozef DEWINT, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché bij de Federale Overheidsdi(...) Het is de type koninklijk besluit prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » voor de periode van 1 december 2013 tot 31 december 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 wordt de heer Jan DE BOCK ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk Spanje en in het Prinsdom Andorra. Hij wordt gemachtigd aa Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt de heer Paul DE VOS ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat-generaal van België te Hong Kong. Hij wordt gemacht Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Ontheffingen functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2013, wordt aan mevrouw Eleonore DE LAET eervol ontslag uit haar ambt verleend. Zij wordt toegelate Bij kon type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014011049 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014009049 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 dat in werking treedt op 1 februari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Danielle GHEUDE, adviseur-generaal. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 12, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014200320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2013206750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 december 2013. Worden benoemd : Officier in de Orde van Leopold : De heer Frank LINGIER Raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof te Antwerpen De heer N Raadsheer in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 26 januari 2014 wordt het mandaat van de heer Alphonse PEETERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone ANDERLECHT/SINT-GILLIS/VORST, met inga

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 16/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014009033 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 204.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 29/07/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035125 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie machinaal houtbewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinci type besluit van de vlaamse regering prom. 27/09/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014200684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling en subsidiëring van musea bij het Vlaamse niveau voor de beleidsperiode 2014-2018 en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden met het oog op internationale profilering voor de beleidsperiode 2014-20 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 23/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014200791 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 17/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014035145 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/10/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 51 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2014 ten behoeve van de politiezones. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 28/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014018042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van type bericht prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200741 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de vz 2. Bij v type bericht prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200737 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 december 2013, heeft Léon 2. Bij type bericht prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200740 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 januari 2014, is beroep tot gede Die zaak type bericht prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing van artikel 3,

arrest

type arrest prom. 23/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013. Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : de heer DE HAUWERE, Etienne, geneesheer-oogarts, wonende te Aalst; de h de heer GABRIELS, Ja type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013. Orde van Leopold II Het koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt ingetrokken wat de heer PEETERS, Johan, betreft. Kroonorde Wordt benoemd tot de graad van Grootoffi De heer PEETERS, Jo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2013. Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : BORGIONS Joseph, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilighe de heer DECRAEME

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200961 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Luyten B., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van eerste voorzitter - is de hee type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 december 2013 : - is Mevr. Renson-Salme M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen in alle rechtbanken van eerste aanle - is de aanw

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Artikel 705 van het Gerechtelijk Wetboek. - Delegatie Bij ministeriële beslissing van 28 januari 2014 wordt de juridische dienst van de coördinatie- en ondersteuningsdienst van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gelegen te 1000 Brus

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200951 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel experten (niveau B) voor het Fonds voor de beroepsziekten (AFG14135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200960 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** selectie van **** werknemers Organisatorische Management - **** **** **** vergelijkende selectie van **** werknemers Organisatorische Management - **** **** (niveau ****(...) Er zijn 2 ****

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2014200954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 17 januari 2014 werd mevr. Lebrun J., emeritus eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, door de procureur-generaal bij het hof van bero Hof van be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/02/2014 numac 2013055212 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Emile Théophile Ghislain Lambert De heer Emile Théophile Ghislain Lambert, geboren te T Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 15/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2013003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Vip Club », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^