B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/1997 pub. 07/02/2014 numac 2014000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting. type wet prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014009045 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - Betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 december 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014009044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - Betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014009041 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 december 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014009024 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 is **** verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. ****(...) type wet prom. 23/05/1989 pub. 07/02/2014 numac 2014000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen te Genève op 26 juni 1978 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting. type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014003056 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/10/1978 pub. 07/02/2014 numac 2014000077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 5 betreffende het bijhouden van sociale documenten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 24/04/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014003059 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt Mevr. NAKAYAMA, Satoko, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur Kleine en Middelgrote Ondernemingen" voor een periode van zes jaar met in Overeenkomstig ar type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014003044 bron federale overheidsdienst financien Personeel Bij koninklijk besluit van 21 december 2013 wordt, met ingang van 1 december 2013, een einde gesteld aan de staffunctie -1 "Directeur Budget en Beheerscontrole" toegekend aan de heer DE RYCK, Wouter, J.O.C. en dit ingevolge z Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Marc Van Hemelrijck als afgevaardigd bestuurder van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014018043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200842 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende de steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma type ministerieel besluit prom. 23/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit ter bepaling van de geschiktheidsnormen voor woningen voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage type ministerieel besluit prom. 05/02/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014009051 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ijzervlechter type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkelner type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpbarman type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beslissing tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Spa" in de "Clémentine" bij de happening van 15 februari 2014 type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2013 pub. 07/02/2014 numac 2014200793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële sancties bedoeld in de artikelen 188 en 190 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014031104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2013 type omzendbrief prom. 10/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 77 betreffende de facturatiemodaliteiten door de lokale politiekorpsen aan de federale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018046 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Josh type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 De programmawet van 28 juni 2013 bepaalt in hoofdstuk 1 van titel 8 "Pensioenen" de regeling van de Overeenkomstig ar type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200738 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 december 2013, heeft de vzw « Die zaa type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018039 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alexandre BAILLEU, Tommy VANWINNENDAEL, Stijn VAN WEVERBER Dit bes type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018038 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan DEKENS en Freddy DEKENS hebben op 8 januari 2014 de n Dit besl type bericht prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst **** **** ter vervanging van het bericht van 15 januari 2014 1) Indexering van de kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum, vastgesteld in artikel 17/7,

erratum

type erratum prom. 06/07/2011 pub. 07/02/2014 numac 2014014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Erratum. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 22/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2014

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 januari 2014 is de heer VAN REETH Hendrik benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN MIERLO

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018052 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern plaatsvervangend lid van het Sectoraal comité van het Rijksregister Ingevolgde de oproep tot kandidaten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op datum van 23 december 2013 en gelet op he(...) Er zal type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018051 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern lid van het Statistisch Toezichtscomité Ingevolge verschillende oproepen tot kandidaten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 oktober 2007 - 25 februari 2013 en 23 december 2013 en(...) Er zal type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018050 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van extern plaatsvervangend lid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid) Overeenkomstig artikel 37,

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014018045 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 december 2013 en 31 december 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2013000849 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 f type vergunning prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Opslagplaats van feestvuurwerk. - Opheffing van vergunning Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt opgeheven het besluit van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 7 septe Met toepas

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 14 januari 2014 werd de heer Frank DERIDDER, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, door Mevrouw de voorzitter van deze rec

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200763 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medewerkers toezichthouder diamant **** **** vergelijkende selectie van **** medewerkers toezichthouder diamant **** (niveau ****) voor de **** ****, (...) Er zijn 10 type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200975 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés communicatie (niveau A1) voor het FAGG (ANG14145) Na de selectie wordt een lijst met maximum zeven geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200968 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten veranderingsbeheer, P.M.O. en managementondersteuning (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG14136) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200965 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers service desk (niveau B) voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (ANG14132) Na de selectie wordt een lijst met maximum zes geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectie jurist sociale dialoog De vergelijkende selectie van Franstalige selectie Jurist sociale dialoog (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13148), werd afgeslote(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleider IT (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen (ANG14139) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten interne controle (niveau A1) voor het RIZIV (ANG14137) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 07/02/2014 numac 2014200971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs evaluatoren (niveau A2) voor het FAGG (ANG14129) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaatbaa
^