B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014009053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Erratum type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de beslissing van het gemeentecollege van de stad Bastenaken van 18 oktober 2013 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, een wegvergunni Bij ko type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014018040 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet v type koninklijk besluit prom. 24/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014022042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014035180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014003061 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement betreffende de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen voor bpost onder de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor wat betreft haar financiële post type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor musea en andere museale instellingen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 25 november 2013, wordt in artikel 2, 61, 3° van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere muse "- St

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014200820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2013 tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-E type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200752 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200904 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 55quater van het Wetboek der successierechten type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200956 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, wat betreft de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200856 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique »

decreet

type decreet prom. 17/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014200821 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014031103 bron brussels instituut voor milieubeheer Bericht van openbaar onderzoek Gewestelijk Natuurplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ontwerp van Gewestelijk Natuurplan heeft als doel het rijke natuurlijke patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen en te ontwi Het on

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2013206426 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2013 van 13 november 2013 Rolnummer : 5537 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 112, 113 en 115 van de programmawet van 22 juni 2012, ingesteld door de cvba « Provinciale Brabantse Energiemaatsc Het Grond

document

type document prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014031124 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst brandbestrijding en dringende medische hulp Bij een besluit van 30 januari 2014 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering besloten om de heer Wim De Vos aan te werven in de graad van onderluitenant binnen het Nederlandse taalkader bij d

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van twee stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het lager onderwijs 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013, wordt de graad en diploma van technisch ingenieur die toegekend wordt aan de heer KARALI Zekerija, gebore type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2013, in artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan een lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van de « cours pour éducateurs en fonction » om de opleidingseenheid « bemiddelaar in familiale systeemtherapie : toepassing van de systeemmodellen » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 wordt de graad en diploma van technisch ingenieur die toegekend wordt aan de heer MERACESMESI, Metin, gebo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de adjunct-administrateur-generaal van « Wallonie-Bruxelles International » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 wordt Mevr. Pascale DELCOMMINETTE, als mandataris van rang A2, tot adjunct(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014009055 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde **** koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan de heer De **** ****., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd attaché in de **** ****1 bij het **** van Procureurs-generaal. Dit besluit **** **** ****

registratie

type registratie prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 03/02/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd REICO CV , gelegen Edouard Branlystraat 10, bus 6, te 1190 BRUSSEL, BELGIE(...) De registratie draagt het nummer

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 12/02/2014 numac 2014003060 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijden Deze
^