B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een type wet prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014009056 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 29 januari 2014, is machtiging verleend aan de de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014018054 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4,(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieamb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit type ministerieel besluit prom. 27/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014024051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator textielverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie aanvuller type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bekister-betonneerder type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper doe-het-zelf type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie metselaar type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie maître d'hôtel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014200957 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, § 4, van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en tot wijziging van het besluit van de type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014201020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 februari 2007 tot uitvoering van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentsch type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014200958 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Pachtprijzencommissies type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014200978 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014200959 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen

decreet

type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035183 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verbetering van de verbinding tussen het Julianakanaal type decreet prom. 18/11/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014200749 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van een kwalificatieraamwerk voor de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014003057 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende de vastlegging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014018056 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Villers-le-Bouillet c.s. heeft de nietigverkl Dat besl type bericht prom. 23/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014018041 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

document

type document prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014200974 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 31 januari 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heer Roegiers, L., notaris ter standplaats Wachtebeke, en van de heer Tack, F., kandidaat-notaris, om de associatie "Roegiers & Tack& De heer Tack, F., i type document prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014003063 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Patrimoniumdiensten Verkoop door de Belgische Staat aan de gemeente Brasschaat, Bredabaan 182, te 2930 Brasschaat, van een militair domein van 47.363 m 2 gelegen te(...) Bezwaren moeten vóór 31 maa type document prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 23 januari 2014, werd de heer ALLOIN Karl, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magi

erratum

type erratum prom. 28/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Erratum type erratum prom. 19/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State. - Erratum type erratum prom. 30/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de inning van de kosten voor de Raad van State. - Erratum

arrest

type arrest prom. 05/02/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014201018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Zr-89 ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014. Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer ANGENOT, Luc, dokter in de farmaceutische wetenschappen, wonende te Engi De heer BONIVER, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, dat uitwer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, dat i Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge Commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, wordt e Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel. - Vacature voor de functie van ombudsman bij de MIVB. - Oproep tot kandidaten De Minister van Openbare Werken en Vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelt mee dat de functie van De ombu

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014200973 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is aan Mevr. Caekebeke, A., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Het is h

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 13/02/2014 numac 2014040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2014 Vanaf januari 2014 publiceert de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie het nieuwe indexcijfer met basis 2013 = 100. Hiervoor gelden de volgende omrekening - voor

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 03/02/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Braaasil ! », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^