B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen type wet prom. 17/11/1808 pub. 14/02/2014 numac 2014000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van strafvordering, Boek II, Titel I. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk type wet prom. 30/07/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasti type koninklijk besluit prom. 09/10/2009 pub. 14/02/2014 numac 2014014021 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006, betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Tuchtcommissie bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van tijdskrediet voor wat de private sector betreft type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003043 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 14/02/2014 numac 2014000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2013007242 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden Bij koninklijk besluit ****. 31 van 9 september 2013 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2013 : Luchtmacht Generaal-majoor van het vliegwezen He Worden bevorderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014000099 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de aanwijzing van de heer Ronald GILSON voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement MARCHE-EN-FAMENNE, me type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201011 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 is aan de heer Berquin, V., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Brussel . Het is hem vergund de tite(...) Het beroep tot nietigverklaring van de vo type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201052 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 7 maart 2013 wordt de erkenning van VZW « Santé Nord-Sud » als plaatselijk initiatief voor sociale ontwikkeling toegekend op 31 december 2010 onder het inschrijvingsnummer RW/ILDS/003 voor een periode type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201051 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 22 januari 2014 wordt de beraadslaging van 17 december 2013 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van de stad Edingen de beslissing heeft genomen om voor 10 B-aandelen in te tekenen op VLOESBER type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014009060 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen. - Personeel Personeelsbewegingen Bij ministerieel besluit van 28 januari 2014, wordt de heer Peter Pletincx, geboren te Halle op 9 oktober 1972, Adviseur-directeur bij de gevangenis van Vorst, geaffectee(...) Het be type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vierdagenweek met of zonder premie voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 18/12/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het federaal noodplan voor de aardgasbevoorrading

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014031125 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een verlof wegens opdracht als vertegenwoordiger van de Brusselse afvaardiging bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 14/02/2014 numac 2014035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014201023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014201075 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014201022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s

decreet

type decreet prom. 20/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014200745 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201016 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 4 december 2013 in zake F.D. tegen P.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 december 2013, heeft de Rechtbank van eers « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201017 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 december 2013 in zake Benoît Tombeur en Michèle Baumans tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 ja « Is

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 20/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014200948 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren

document

type document prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014009057 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2014 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de ondernemin 216,50 EUR

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014014060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de heel Paul DE WIN met ingang van 1 november 2013 als Nederlandstalig lid van de Raad van Adel benoemd in de plaats van wijlen de heer Raphaël DE SMEDT, wiens mandaat Bij ko

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014 is de aanwijzing van de heer de Visscher, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Het ber

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201015 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 januari 2014 in zake de vzw « Comité Organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège » tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie v « S

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/12/2012 pub. 14/02/2014 numac 2014200946 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen personeelsadministratie (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG14144) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201102 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal Human Resources en Loopbaan voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (ANG14709) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een se(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling voor de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (ANG14708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname(...) Op de uiters type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201164 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige project leader ICT (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14151) Na de selectie wordt een lijst van 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014201099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attaché ****-**** **** vergelijkende selectie van **** attaché ****-**** voor de **** **** en **** (****13183) werd afgesloten op 5 februari 2014. Er zijn(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/02/2014 numac 2014055266 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te ****
^