B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 september 2013 en in uitvoering van artikel 22 Interpreta type wet prom. 03/04/2013 pub. 17/02/2014 numac 2014000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en van boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de rechtshandhavings type wet prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014024056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Tweede nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen : verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet v De raadple

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2013003451 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2013 type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014201194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4bis van het koninklijk besluit van 25 mei 1972 tot oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014200674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014, wordt aan de heer VAN DOOREN Gilbert, op het einde van de maand september 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014009068 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij ministerieel besluit van 30 januari 2014 wordt aangewezen in de klasse A5, met de titel van Adv(...) type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2009 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 14/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014035164 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014009063 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de Commissies van Toezicht te Arlon, te Beveren, te Dinant, te Marche en te Paifve type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014201136 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, wat de botanische benaming van de tomaat betreft, van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, a type ministerieel besluit prom. 06/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014009065 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014009064 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 17/02/2014 numac 2014035152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 17/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014035179 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 78L betreffende de informatieverwerking ten voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201088 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 december 2013 in zake G.W. tegen N.G. en I.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 januari 2014, heeft de Rechtbank van « Sche

document

type document prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 januari 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden type document prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014021031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaats heeft op maandag 24 februari 2014 om 14.30 uur, in een vergaderzaal van de Kans Op de a type document prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014027023 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierlijk afval. - T(...) Voor de raadpleging van de t type document prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014027024 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Erkende ophalers voor de inzameling van dierlijk afval. - T(...) Voor de raadpleging van de t type document prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014027018 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie be

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014200452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014, is de heer THOEN, Bart, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer VAN den BERGHE, Luc, wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014009069 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaat-voorzitter, kandidaat-griffier, kandidaat-magistraat en kandidaat-schuldbemiddelaar van het beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling e Ten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201056 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014 zijn benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Herreman, E.; - de heer Van Tigchelt, P., substituut-procureurs des Konings bi Het beroep tot ni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014009061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit 6 januari 2014, dat in werking treedt vanaf heden, is aangewezen, voor een periode van twee jaar, tot de functie van voorzitter van de lokale overlegstructuren voor het rechtsgebied van het hof van bero te Luik type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014009062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 183 van 1 juli 2013, bl. 41390, bericht nr. 2013/09308, Nederlandse tekst, moet gelezen worden als volgt : « te Brussel : Franstalig en Nederlandstalig : - de heer Nouwynck, L., p

verslag

type verslag prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Publieksraadpleging over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en het bijhorende milieueffectenrapport Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de g Het ont

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt Mevrouw Gaëlle LAMBIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Frans taalkader met ingang van 1 nov

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als type lijst prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201120 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attaché ****2 boekhouding-**** De vergelijkende selectie van **** attaché ****2 boekhouding-**** (niveau ****2) voor de **** **** (****13122) ****(...) Er zijn 0 type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014201166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medisch-juridische dossierbeheerders (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG14146) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aange(...) Naast de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 17/02/2014 numac 2014003048 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Win For Life 10 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 12, van het koninklijk besluit van 7 mei 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win For Life - van de ver
^