B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen type wet prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besl Bij he type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn type wet prom. 03/04/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse v type wet prom. 24/06/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving op de houders van een vergunning van "beroepsrenner". - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2006 pub. 18/02/2014 numac 2014000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Klaus Bernhard MICHEL, attaché, dat ten einde loopt op 31 december 2013 `s avonds, hernieuwd voor type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, &s type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2013, wordt Mevr. OLDENHOVE DE GUERTECHIN, Aline, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betr Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van een v Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014021021 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de heer Klaus Bernhard MICHEL, geboren op 5 november 1976, attaché bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met ingang van 1 januari 20(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten inzake volksgezondheid, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van zes noodopvangwoningen gelegen te 4780 Sankt Vith, Alter Wiesenbacher Weg 6 type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206990 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206993 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 B type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206991 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Sankt Vith als inrichtende macht van vier noodopvangwoningen gelegen te 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 48 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206994 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke erkenning van het OCMW Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 A

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014031155 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie barman type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van en tot invoeging van artikel 5.2, 8.4 en 8.5 in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende sommige activiteiten met aanzienlijke milieueffecten en tot wijziging van diverse bepalingen, met name i.v.m. industriële emissies

decreet

type decreet prom. 06/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014201137 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende een aangelegenheid waarvoor de uitoefening van de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest overgeheveld wordt tot wijziging van artikel L3341-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 12/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200492 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdste zitting type decreet prom. 12/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200493 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de Partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, gedaan

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201132 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 december 2013 in zake Murielle Courtois tegen de BVBA « Physical Business », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 decemb 1. « type bericht prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201087 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 januari 2014, is beroep tot ver Die zaa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 februari 2014 : - is Mevr. Desutter, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Vankeirsbilck, L., licen Zij is gelijkt

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200502 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200505 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200501 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014200500 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014031154 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de douane en accijnzen voor de FOD Financiën (ANG14710) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de ui(...) • houder type bericht van selor prom. -- pub. 18/02/2014 numac 2014201222 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur-generaal wegvervoer en verkeersveiligheid voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij(...) • houder t
^