B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen betreffende postdiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2013022622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014007040 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van twee vice-voorzitters van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2013022621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van de refactiecoëfficiënten en de maximumbedragen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014201158 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De goedkeuring van de associatie "Geeraerts & Dierickx", verleend bij ministerieel besluit van 28 november 2013 wordt opgezegd. type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Tessenderlo, gelegen te Tessenderlo, ter hoogte van de kilometerpaal 30.556 type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 85 op de spoorlijn nr. 69, baanvak Ieper - Poperinge, gelegen te Ieper ter hoogte van de kilometerpaal 33.814 type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op het moerspoor nr. 211E, gelegen in het havengebied van Antwerpen-Linkeroever te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 5.153 type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 13 januari 2014 wordt de heer Pascal Delporte, attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 17 februari 2014, in hoedanigheid van attaché, op het Nederlands taalka Overe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieninge type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014200190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, wat betreft de wijziging van de erkenningstermijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overdracht van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014201163 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marnic REYNDERS en Ronald PAULISSEN, die beiden woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014018064 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marnic REYNDERS en Ronald PAULISSEN, die beiden woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014018063 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marnic REYNDERS en Ronald PAULISSEN, die beiden woonplaats Dit bes

document

type document prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014027022 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie be type document prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014027021 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Vervoerders erkend voor het ziekenhuis- en gezondhe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de dienstopdrachten in het buitenland

erratum

type erratum prom. 18/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het federaal noodplan voor de aardgasbevoorrading. - Erratum type erratum prom. 12/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014201138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële sancties bedoeld in de artikelen 188 en 190 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014021017 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Vacature van assistent-stagiair van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1599 (Steensculptuur) Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor(...) 1. POSITIE VAN

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014009071 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor werving voor jurist voor hoven en rechtbanken bij de rechterlijke orde . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 7 februari 2014 wordt, in toepassing van het artikel 8 (...) Vergelijkende s type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2014 numac 2014009070 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 is aan Mevr. Hakin, P., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Luik. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 september 2013.
^