B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, wordt met ingang van 1 februari 2014, de heer DE PAEPE, Ivo, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 1 maart 2014, wordt de managementfunctie van ad Het bero type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 37, 71bis, 116 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 48bis en tot opheffing van artikel 74bis in hetzelfde beslui type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende het geweld tegen politiepersoneelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014018059 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt het mandaat van de heer Herman DIRICKS als « Directeur-generaal » van het Directoraat-generaal Controlebeleid bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid Een b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 10, 31 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/01/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor alle personeelsleden van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201185 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014027044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 20/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum waarop de vervanging van de kartonnen verblijfskaarten en verblijfstitels door elektronische kaarten voltooid is type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201188 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04, 05 en 35 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 05/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014011066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201186 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 07 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201187 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 wordt de heer JAUGNAU, Claude, Eerste Attaché-deskundige expert bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer /Administratieve Ondersteuning, gemachtigd aanspraa(...) Bij be type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/11/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014035144 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelverkoper kleding en accessoires type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014201037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot vaststelling van de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven voor de werken uitgevoerd door de ruilverkavelingscomités en tot opheffing van h

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014201180 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 tot toekenning van verhuis- en huurtoelagen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201134 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 januari 2014, is beroep tot ve Die zaak type bericht prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201129 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 januari 2014, heeft het Gemeen Die zaak type bericht prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201130 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2014, is beroep tot ve Die zaak

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201159 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014 : - is de heer Pieters, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is de heer Malefason, S., substituut-p - zijn benoemd

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt Mevr. Sabine LEBON vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overee

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014009059 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst van de verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de W

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/02/2014 numac 2014201160 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 16 januari 2014 werd de heer Schroeyers, R., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, aan Rechtbank
^