B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het i type wet prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van voorzitter van het Comité overheidsbedrijven Het Comité overheidsbedrijven werd opgericht bij artikel 31 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsb Het is

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter en 31quater van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing va type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 05/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de inkomensgrens bedoeld in de artikelen 41 en 42bis van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, 2., 17quater, § 1, 2., en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen in type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201191 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op 23 februari 2014, is aan de heer Van Belle J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen . Het is hem ve(...) Bij koninklijk besluit van 15 december 2 type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 5°, en 17ter, A, 5°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 31ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31quinquies, vierde lid, 31sexies, § 2, derde en vierde lid en 31septies, derde lid van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201205 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201204 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201203 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201206 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201207 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201201 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 11/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201200 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 11/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014011071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Kortrijk als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsur type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014003053 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014018020 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Valère BUVENS en Godelieve COL, die beiden woonplaats kiez Dit be type bericht prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014018019 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi MORIS en Maria VROLIX, die beiden woonplaats kiezen b Dit be type bericht prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201133 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 december 2013 in zake L.D. en anderen tegen Mr. M. Vinckier, in zijn hoedanigheid van curator van een faillissement, waarvan de expeditie ter griff « Sche type bericht prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201128 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 30 januari 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 31 januari 2014, zijn ber Die zake

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tot vervanging van het samenwerkingsakkoord van 20 september 2012 betreffende het getuigschrift management overheidsbesturen voor de toegang tot de betrekkingen vallend onder de mandatenregeling in de Franse Gemeenschap en het Waalse

document

type document prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014027019 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - "Office wallon des déchets" . - Ophalers erkend voor de inzameling van afgewerkte o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie be type document prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014009058 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel SELOR te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevorde(...) Enkel de Fran

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Fran

erratum

type erratum prom. 06/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. - Erratum type erratum prom. 03/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrepri type erratum prom. 03/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2001 tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi » . - Erratum. type erratum prom. 03/10/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014201218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » . - Erratum type erratum prom. 09/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2013 houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en bevestiging van de regeringscommis

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014009066 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 is de heer Pierre-Olivier de Broux benoemd tot lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude we

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201176 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Sint-Katelijne-Waver : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2013; - Rijkevorsel : 1 ; - Mechelen : 1 (in (...) - Brussel (grondgebied van het type vacante bettreking prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014031163 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vacatures van de betrekkingen van Leidend-Ambtenaar en van adjunct-leidend-ambtenaar (A4) en van vier betrekkingen van directeur-diensthoofd (A4) bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brus(...) Ove

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014 : - zijn aangewezen om hun ambt waar te nemen, met hun toestemming, in het arbeidshof te Brussel voor een termijn nodig voor de volledige afhandeling van de zaken in graad van - de heer He

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige preventieadviseur (niveau A) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AFG13055) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economen (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG13199) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201289 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van gedelegeerd bestuurder De vergelijkende selectie van gedelegeerd bestuurder (niveau ****) voor de Dienst voor Personen met een **** (****13005) werd afgesloten op 10 februari 2014. **** ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014201319 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers communicatie en publiekswerking (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG14153) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar ge(...) Naast

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2014

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 21/02/2014 numac 2014003055 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP De volgende betrekkingen, waaraan de titel van attaché is verbonden, worden in competitie gesteld : 1. - 10 betrekkingen waaraan de fun(...) 2. - 6 betre
^