B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies type wet prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking Verzoekschrift tot reglementering van de beroepstitel van de vastgoedexpert Bekendmaking van het verzoekschrift tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedexpert, overeenkomstig artikel 4,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014200801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt aan de heer STEENKISTE, Roland, op het einde van de maand oktober 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201260 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201261 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201259 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 09/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 05/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 januari 2014 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. - wordt benoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat industriële onderhoudstechniek"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 283, tweede lid, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en van de artikelen 470 en 474 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid , enerzijds, en tot invoeging van een Hoof

decreet

type decreet prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201131 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 189 inzake waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar honderdste zitting in Genève op 16 juni 2011 type decreet prom. 06/02/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201247 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wat betreft de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut en tot oprichting van een Gewestelijk Fonds voor de Gemeentelijke Investerin type decreet prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201119 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische regering en de Macedonische regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting,

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014201324 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2014, is beroep tot 2. Bij v

document

type document prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014011121 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Impulsfonds voor het Migrantenbeleid Projectoproep 2014 1. Kader en doelstellingen van het Impulsfonds Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 1991 opgericht door de Federale Regering met als doel projecten te ondersteunen d(...) Sinds 1993 wo type document prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014201215 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 9 januari 2014, heeft de heer Dallemagne M., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor e

beschikking

type beschikking prom. 30/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014031130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014022071 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap De mandaten van de leden van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap zullen weldra worden toegekend. Opdrachten: De Nationa Hij is belast

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014201374 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG14148) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2014 numac 2014201376 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directiesecretaresse (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (AFG14150) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze(...) Toelaatbaa
^