B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014015000 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010 (2) (3) type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003067 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 14 februari 2014 wordt de heer VANROBAYS Lee aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone HEKLA voor een termijn(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201271 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 16/10/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201277 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035218 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de bevoegdheid tot het toekennen van subsidies in het kader van de gesloten projectoproep `ESKIMO - Stimuleren van de ESCO-markt voor kmo's'

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014201171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2012-2013 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014035198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van een premie voor werken aan beschermde archeologische goederen, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de VZW "Un Pass dans l'Impasse - Centre de Référence Info-Suicide" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 5 tot 7 van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 september 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Regering en van sommige instellingen van openbaar nut die o

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201123 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 februari 2014, heeft de NV « Gr Die zaa type bericht prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201127 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2014, is beroep tot ge Die zaak

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tot vervanging van het samenwerkingsakkoord van 20 september 2012 betreffende het getuigschrift management overheidsbesturen voor de toegang tot de betrekkingen vallend onder de mandatenregeling in de Franse Gemeenschap en het Waalse

document

type document prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Namen-Dinant Op 17 januari 2014, werd de heer PATERNOSTRE, Michel, rechter in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Namen-Dinant, door de voorzitter van deze rechtbank aangew type document prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 3 februari 2014, werd de heer MARTIN, Alain, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het type document prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014027020 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - « Office wallon des déchets » . - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalst(...) Voor de raadpleging van de ta

erratum

type erratum prom. 11/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de weging en de indeling in klassen van ambten van het niveau A van het administratief en logistiek kader van de federale politie. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014009079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2014, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : Mevr. Mertens A., assistent bij dit parket. Dit besluit

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROUP S - Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfsta Xerius

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2014 numac 2014201436 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteurs voor Luik (niveau B) voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (AFG1415) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden a(...) Naast de
^