B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type wet prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid type wet prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014009072 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf type wet prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2013206299 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2013 van 7 november 2013 Rolnummers : 5459, 5460 en 5461 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 november 2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik Het Grond type wet prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2013206525 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2013 van 21 november 2013 Rolnummer : 5540 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, ingesteld door het Havenbedr Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011065 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30ter van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 betreffende het welzijn van dieren gebruikt in circussen en rondreizende tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024070 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 11/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024074 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 februari 2014 wordt aan de heer DE BACKER Achilles, op het einde van de maand oktober 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghe type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, wordt met ingang van 1 december 2013, Mevr. ROS, Pascale, bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie v type koninklijk besluit prom. 05/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het ****. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van droogkuiser-verver type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van opticien type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201383 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2013 wordt de VZW « Centre de Santé interdisciplinaire de 1 re Ligne Bequet Médic », gevestigd rue A. Bequet 8, te 5000 Namen, vanaf 1 januari 2013 voor een onbepaalde duur erkend als type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 27/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van dentaaltechnicus type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa tot 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011106 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de intersectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer type ministerieel besluit prom. 27/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014007039 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van droogkuiser-verver type ministerieel besluit prom. 17/12/2013 pub. 28/02/2014 numac 2014007046 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2013 - januari 2014 type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van slager-groothandelaar. type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de sectorale beroepsbekwaamheid met betrekking tot de motorvoertuigenactiviteiten met een maximale massa van meer dan 3,5 ton type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de ruwbouwactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van opticien type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de algemene aannemingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de eindafwerkingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van de dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014031171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2013 wordt de heer JAUGNAU, Claude, Eerste Attaché-deskundige expert bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer /Administratieve Ondersteuning, gemach(...) Bij b

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014035219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201382 bron waalse overheidsdienst Subregionaal comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014, dat uitwerking heeft op 1 juni 2012, worden de heer Jean-Marc Sengier en mevr. Blanche Garcia tot vertegenwoordiger van een represent

decreet

type decreet prom. 31/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014201210 bron vlaamse overheid DECREET betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

arrest

type arrest prom. 11/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201533 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de u - direct type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201375 bron waalse overheidsdienst Oproep voor kandidaten voor de vorming van de nieuwe "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 betreffende (...) 1° zes gewone en plaatsvervangende leden uit in he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201424 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2014, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 april 2014 : - is de heer de Codt J., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, aangew - is de heer

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichtin Als type lijst prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als type lijst prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014018070 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2014 en 31 januari 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

overeenkomst

type overeenkomst prom. 13/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeesveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenn

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2013206286 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2013 van 7 november 2013 Rolnummers : 4800 en 4805 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van boek 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 be(...) Het Grondwettelijk Hof, samenges

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van franstalige veiligheidsassistent-coördinator (voor Vottem Luik) (m/v) (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. Na de selectie wordt een lijst met maximum dertig geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14161) Na de selectie wordt een lijst met maximum dertig geslaagden aangelegd, die een jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201469 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische en administratieve geskundige nationale DNA-banken (niveau B) voor de Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (AFG13209) Na de selectie wordt een lijst met maximum twaalf g(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201466 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Preventieadviseurs (niveau A) voor de Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie INCC (AFG113222) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige applicatiebeheerders (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG14149) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs Financiële Diensten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG14166) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste d type bericht van selor prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014201432 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken Gebouwen Antwerpen (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG14149) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erken

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 28/02/2014 numac 2014040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2014, 100.66 punten bedraagt, tege Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 25/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014003069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van een promotionele actie georganiseerd door de Nationale Loterij ten gunste van de deelnemers aan drie trekkingen "Super Lotto"
^