B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome type wet prom. 22/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome type wet prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201434 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2014 De Federale Ov De aanvr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014007052 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 83 van 24 oktober 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de infanterie C. Billiet. Dit besluit heeft uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie Ambtshalve oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt de heer André DE BEULE, commissaris van politie, ambtshalve op pensioen gesteld met ingang van type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "bpost" type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, wordt aan de heer DEL FABBRO Julien, op het einde van de maand maart 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014018065 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 6 februari 2014 wordt met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit haar functies van Adviseur-generaal verleend aan Mevr. Paulette LOOZE, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij h Bij minist type ministerieel besluit prom. 05/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014035186 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 1 juli 2014 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014003076 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Rechtszekerheid. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 19 februari 2014 wordt Mevr. EECKHOUT, Marie-Paule J.-P., adviseur bij(...) type ministerieel besluit prom. 18/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014031176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van basisoverlegcomités in het gebie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014031180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van het Taxigebruikerscomité van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014031174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014201444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 24 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning wordt verleend aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014201443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 2012 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014027038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31008 - "Carrière de Dongelberg"

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2013022642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014200574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014, is Mevr. DESSALES Sarah benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer BRAUN Fernand wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2013022643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, dat in werking treedt op 31 maart 2014, is de heer Erauw, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2014 : - is de heer Erauw, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II; - is de heer Meue, A., ka

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014021034 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2014 van 27 februari 2014 Rolnummers : 5746 en 5756 In zake : de vorderingen tot schorsing van artikel III.20 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 2013 betreffende het Onderwijs XXIII Het Grondwettelijk Ho

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijk administratief deskundigen De vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijk administratief deskundigen (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs europese strategie en coördinatie (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14162) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten d(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs weg transport De vergelijkende selectie van Franstalige controleurs weg transport (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG13146) werd afgesloten op 20 februari 2014. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** administratief **** **** De vergelijkende selectie van **** administratief **** **** (niveau ****) voor de Regie der **** (****13116) werd ****(...) Er zijn 5 **** type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige IT-deskundigen (niveau NBI) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (AFG13211) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201149 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (niveau NA) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (AFG13213) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 03/03/2014 numac 2014201524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés, fonction juriste (niveau 1) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFG13196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 80 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaar
^