B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 07/03/2014 numac 2014014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlands goederenver type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014003073 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de experten in oncologie van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014031153 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Ambtshalve onslagen. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2014 wordt de heer Quentin CORNETTE, Assistent, ambtshalve onslagen uit zijn functie met ingang van 12 Bij beslui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014027059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33016 - "Basse vallée de la Vesdre" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitv type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201512 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014027057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33001 « Sources du Geer »

document

type document prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014000150 bron raad van state Raad van State Eerlang zal een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. "De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten 1° geslaagd

arrest

type arrest prom. 10/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Bij beschikking van 8 januari 2014, werd de heer De Swaef M., emeritus eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen om, voor een termij Hof van ber

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking treedt op 2 april 2014, is de heer Rubens M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en aangewezen tot het mandaat van procureu Hij is t

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014003080 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State n° 226.149 van 21 januari 2014 wordt : - het ministerieel besluit van 4 januari 2012 waarbij de heer VANDE VELDE, Walter Frans, bij wijze van interim wordt aangesteld tot de be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau B) voor de POD Maatschappelijke Integratie Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** consultant **** **** vergelijkende selectie van **** consultant **** (niveau ****) voor **** (****13210) werd afgesloten op 21 februari 2014. Er zijn 4 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché betaling plannen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201630 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "Business Intelligence Developers" (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG14151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast(...) Toelaatbaarheidsver type bericht van selor prom. -- pub. 07/03/2014 numac 2014201624 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige functionele analisten (niveau A1) voor het RIZIV (AFG13214) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatbaa
^