B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Registratie Bij beslissing van 7 maart 2014, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75 bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aange 219 type wet prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014009083 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 februari 2013 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014009090 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 21 februari 2014, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij **** type wet prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 27/05/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014003088 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Van den Eede Maurice, P.M.R. aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur Betalingen" voor een periode van 6 jaar met ingang van 1 ma Overeenkomstig ar type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, wordt, met ingang van 1ste januari 2014, de heer NICOLAS Stephane, Attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaansp type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 16062/109 BH/I F van 24 maart 1960 en A1/00523/109 BH/II F van 17 juni 1980 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 16752/139 BL/IK van 14 april 1960 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nr. A1/05142/242 van 7 januari 1985 en nrs. A1/05141/242A, A1/05140/242B en A1/05143/247 van 18 december 1984 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 87735/96 en 87736/96 van 22 maart 1978 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014134 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/01200/93 BF/II O van 18 januari 1983 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14673/108 BM/IA van 6 augustus 1959 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 2574/108BR/ID van 3 september 1967 en A1/9911/108 BR/ID van 8 juni 1979 type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014136 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14489/139 BG/IA van 4 juni 1959 type ministerieel besluit prom. 10/11/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 9 november 2012 tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de "Académie royale de Médecine de Belgique" type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel van de "Université de Mons". - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 19 december 2013 wordt de aanstelling voor het academiejaar 2013-2014 van de heer Marc DEMEUSE, gewoon hoogleraar als Voorzitter van de examencommissie v type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor gezondheidspromotie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 februari 2014, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidsprom " type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201720 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 februari 2014, wordt de "BVBA Vande Vyvere Cleaning" vanaf 13 februari 2014 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 1 Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitbreiding van het vochtig gebied met een biologisch belang "La Fange Mariette" te Libin type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 32 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 58.523 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 56.563 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Hever ter hoogte van de kilometerpaal 44.593 type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014011170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 87 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Hever ter hoogte van de kilometerpaal 46.306 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Muizen ter hoogte van de kilometerpaal 43.990 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Hever ter hoogte van de kilometerpaal 45.448 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Boortmeerbeek ter hoogte van de kilometerpaal 47.624 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 53, aansluitspoor Centrale Werkplaats te Mechelen, gelegen te Mechelen type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Hever ter hoogte van de kilometerpaal 45.854 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Haacht ter hoogte van de kilometerpaal 50.907 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Boortmeerbeek ter hoogte van de kilometerpaal 48.773 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 58.943 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 57.812 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 31 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 58.231 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Haacht ter hoogte van de kilometerpaal 55.353 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Wespelaar ter hoogte van de kilometerpaal 52.996 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Haacht ter hoogte van de kilometerpaal 53.393 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 26 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Arrondissementsgrens - Leuven, gelegen te Haacht ter hoogte van de kilometerpaal 54.620 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Haacht ter hoogte van de kilometerpaal 52.017 type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Mechelen - Arrondissementsgrens, gelegen te Wespelaar ter hoogte van de kilometerpaal 52.566

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de overdrachtsmodaliteiten van de personeelsleden van de provincie aangesteld voor het wegbeheer type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

decreet

type decreet prom. 18/12/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, ondertekend te Brussel op 3 februari 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht. - Bijzonder Kiesbureau Verkiezingen van het Europees Parlement op 25 mei 2014 Op maandag 7 april 2014 (48ste dag vóór de stemming) maakt het Bijzonder Kiesbureau (aangesteld bij(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2014 houdende erkenning van de "Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de "Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op geme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan het « Athénée royal de Rixensart » van een afwijking van de ambten van opvoedend hulppersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014029161 bron ministerie van de franse gemeenschap « Musée royal de Mariemont ». - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2013 neemt de Franse Gemeenschap het legaat aan dat werd toegestaan door Mevr. Armande TASSIER, geboren te Anderlecht op 21 januari 1921 Dit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2014 worden de graad en het diploma van technisch ingenieur die uitgereikt worden aan de heer HABARUGIRA Déo Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029168 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de gespecialiseerde o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betref

erratum

type erratum prom. 11/12/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014201776 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen tot oprichting van een Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme in de vorm

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201780 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 januari 2014 in zake Sonja Vansteene en Adel Belal tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Oostende, waarvan de expeditie ter griff « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 20/03/2014 numac 2014201407 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-33bis Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Lampiris NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 j

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014031164 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Inruststelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 september 2013, wordt de heer SCHOLS Roland, attaché in vast dienstverband, bij de Diensten van het Verenigd College van de G De bet

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** selectie van **** elektricien voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en **** **** vergelijkende selectie van **** elektricien niveau **** voor het Rijksinstituut voor Ziekte- (...) Er zijn 3 **** type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige in IPPJ & in Centre fédéral fermé de Saint-Hubert (100/1) voor de Ministère de la Communauté française (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) (AFG13143) Na de selectie wordt een lijst me(...) Naa type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2014 numac 2014201772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché/hoofdonderwijzer voor IPPJ & le Centre fédéral fermé de Saint-Hubert (100/1) voor de Ministère de la Communauté française (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) (AFC14001) Na de (...) Na
^