B.S. Index van de publicaties van 3 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014202150 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van voorzitter van het Comité overheidsbedrijven Het Comité overheidsbedrijven werd opgericht bij artikel 31 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsb Het is type wet prom. 10/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014024108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag 1.250.000 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende toekenning van een rentesubsidie van 576.000 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot het nemen van bijzondere maatregelen en tot afwijken van sommige bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht voor bepaalde categorieën van financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt mevrouw BREYNE Estelle, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van h Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014002014 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014, is aan de heer Marc Mattheussens, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie-technologie, eervol ont Hij ma type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014003121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de eretitel van ondervoorzitter van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wordt verleend type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij de eretitel van erelid van het directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wordt verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt Mevr. Kristien Hemeryckx, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van h Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014018102 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 10 maart 2014 wordt met ingang van 1 april 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Adviseur verleend aan de heer Pierre CASSART, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014035377 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verlenen van specifieke delegaties inzake het sportinfrastructuurplan aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202024 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Schelde-Leie type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve organisaties van ondernemingen ter verbetering van de energie-efficiëntie en ter bevordering van een rationeler energiegebruik in de privé-sector type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Dour type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Fosses-la-Ville type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft het Operationeel directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de **** **** inzake werving, bevordering, ****, verloven en **** type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Houffalize type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014027120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" en van het besluit van de Waalse Regering va

decreet

type decreet prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014201703 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude type decreet prom. 21/11/2013 pub. 03/04/2014 numac 2014029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie type decreet prom. 28/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014201702 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type decreet prom. 21/11/2013 pub. 03/04/2014 numac 2014029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieori

protocol

type protocol prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen, gedaan te Brussel op 25 augustus 1924 Protocol, gedaan te Brussel op 21 december 1979(...) Uitbr

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014201876 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 februari 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 februari 2014, zijn b Die zake type bericht prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014201946 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 maart 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 maart 2014, heeft de vzw « Ligue Die zaa type bericht prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Constant JEHAES c.s. heeft de nietigverklaring gev Deze za type bericht prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Union des classes moyennes de la Province de Liège Deze z

programmawet

type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 03/04/2014 numac 2014000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet. - Duitse vertaling van uittreksels

document

type document prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" en het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014201879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 30 april 2014, is de heer Verloot, R., vrederechter van het kanton La Louvière, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund Bij konin

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014201731 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 42/2014 van 6 maart 2014 Rolnummer : 5800 In zake : het beroep tot vernietiging van een beslissing van het OCMW van Genk, ingesteld door Clarence Goodett. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld ui wijst na beraad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014202179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers revisoren FR - NL - ENG (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (AFG14194) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één ja(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 03/04/2014 numac 2014202178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden Landbouw en Visserij (niveau A3) voor de FOD Buitenlandse Zaken (ANG14186) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de (...) Naast d
^