B.S. Index van de publicaties van 4 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie. - Duitse verta type wet prom. 28/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 22/03/2001 pub. 04/04/2014 numac 2014000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 07/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 14/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie type wet prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201798 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 Rolnummer : 5615 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, type wet prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201796 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2014 van 6 februari 2014 Rolnummer : 5532 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47, eerste lid, 3°, van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het Het Gron type wet prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201421 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 3/2014 van 16 januari 2014 Rolnummer : 5506 In zake: de prejudiciële vraag over artikel 5 van de wet van 8 juli 1977 « houdende goedkeuring van volgende internationale akten : 1. Verdrag betreffende de eenmaking van Het Gro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt Mevr. Isabelle SOTTIAUX, attaché klasse A1, met ingang van 1 december 2013 bevorderd tot attaché klasse A2. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt de heer Bernard HERREMANS met ingang van 1 februari 2014 ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt Mevr. Françoise VAN DEN ABBEEL, attaché klasse A1, met ingang van 1 december 2013 bevorderd tot attaché klasse A2. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akt type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt de heer Tom BEVERS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 december 2013 bevorderd tot adviseur-generaal klasse A4. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, wordt de heer Vincent PERRAU, attaché klasse A2, met ingang van 1 december 2013 bevorderd tot adviseur klasse A3. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, wordt de heer Philippe MOERENHOUT, attaché klasse A1, met ingang van 1 december 2013 bevorderd tot adviseur klasse A3. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt vanaf 21 mei 20 als vertege type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt aan de heer FRANCOIS René, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof van B Belangh type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van een aanpassing van de nieuwe regeling inzake de inschakelingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** **** van officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 90 van 7 november 2013, worden met tijdelijke **** geplaatst : **** Voor een periode van zes maanden beginnend op 1 **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007083 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 104 van 14 november 2013 wordt kapitein-commandant S. Baeyens van het korps van de artillerie op pensioen gesteld op 1 november 2013 in toepassing type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 111 van 14 november 2013, worden op 30 september 2013 ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van **** **** **** : Luitenant-kolonel **** ****. ****. **** **** type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 89 van 7 november 2013, wordt geneesheer-commandant B. de Sart op pensioen gesteld op 1 november 2013 in toepassing van de samengeordende wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 119 van 26 november 2013, worden benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen aan **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt aan de heer MARTIN Alain op het einde van de maand maart 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014003115 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de vanaf mei 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vastlegging van de huurprijzen van de zalen van de Koninklijke Bibliotheek van België

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2014 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te ve type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2014 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxidermist type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014027099 bron waalse overheidsdienst 23 JANUARI 2014 - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33048 - "Vallée de la Lienne et affluents entre les Trous de Bras et Habiémont" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014027095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33035 - "Plateau des Hautes-Fagnes" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014027098 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33052 - "Ma campagne au sud de Malmedy " type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de Adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II, van Titel III, van Boek II, van deel I van het Wetboek van de plaatseli

decreet

type decreet prom. 13/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202099 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van diverse bepalingen betreffende het toezicht over de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Geïntegreerde politie. - Bericht van adreswijziging Het postadres van het commissariaat-generaal en van de centrale diensten van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer van de federale politie alsmede van het secretariaat van de - oud

document

type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit houdende beëindiging van de mandaten van leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de directeur-generaal van 20 wordt aa type document prom. 26/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke Eretekens type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikelen 9, 10, 11 en 12 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko In toepassing van paragraaf 2 van art Artike type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201944 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 13 maart 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heren De Wulf, A. en Verbist, St., geassocieerde notarissen ter standplaats Gent en van Mevr. Van Poucke, K.(...) Mevr. Van Poucke, K., is aangesteld als g type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - JAKAVI, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 27 m Art. 2 type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Bij besluit van de directeur-generaal van 17 februari 2014, dat in werking treedt de da worden type document prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 6 maart 2014, werd de heer DELLISSE, Raymond, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van het Adviescollege van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector over de nadere regels voor het meedelen van informatieboodschappen aan het publiek over de televisiecons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 betreffende de diensten voor schoolherinschakeling

erratum

type erratum prom. 29/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de type erratum prom. 26/12/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014201788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Erratum type erratum prom. 08/12/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2014, die in werking treden op de datum van 1 februari 2014, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor : - de Nederlandse taalrol : A. De houders - de dames : - A type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201943 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014 is de heer Debruyne, R., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 april 2014. Bij ko - Baeten, Ph, wo

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014007087 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 110 van 14 november 2013 wordt geneesheer majoor S. **** benoemd in het ambt van tijdelijke medewerker belast met een leeropdracht in het tijdelijke kader **** type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt de heer Alain PIETTE met ingang van 1 februari 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 februari 2013.

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als type lijst prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201422 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2014 van 16 januari 2014 Rolnummer : 5566 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1053, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201420 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 2/2014 van 16 januari 2014 Rolnummer : 5505 In zake: de prejudiciële vragen over de artikelen 3, B), en 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 betreffende de studies in de geneeskunde en de tand Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014200919 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2014 van 23 januari 2014 Rolnummers : 5559, 5560, 5568, 5569 et 5570 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 64 van het Vlaamse decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Geme Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201644 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2014 van 23 januari 2014 Rolnummer : 5121 In zake : de prejudiciële vragen over de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesti Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201799 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 Rolnummer : 5633 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 « houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfs Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** medewerker Service Desk De vergelijkende selectie van **** medewerker Service Desk (niveau ****) voor de **** ****- en **** (****14132) werd (...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten, in de functie van « agent de maintenance des bâtiments et des espaces verts » (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap » (AFG12051) Na de selectie wordt een lijs(...) Naas type bericht van selor prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014202276 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur (niveau A) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (ANG14184) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/04/2014 numac 2014201953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 26 november 2013 werd de heer Marcy, S., plaatsvergangend raadsheer, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 1 mei 2014, om het ambt van plaatsvervangend magistra Franstalige
^