B.S. Index van de publicaties van 7 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014003134 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43bis. - Lijst der geregistreerde hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haa(...) - "ABN AMRO Bank", naamloze vennoo type wet prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014003135 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikels 43 en 43bis. - Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen die afstand gedaan hebben van hun inschrijving N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Ned(...) - "Belsca", type wet prom. 18/07/2013 pub. 07/04/2014 numac 2013015194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ie type wet prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014003124 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43. - Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen . - Erratum N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tuss(...) - "AG Insurance", naamloze vennoot type wet prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014009132 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007089 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 113 van 20 november 2013 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt luitenant vlieger M. Boone, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambtswege o Voor verd type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007078 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor veteranen Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 74 van 14 oktober 2013 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna ver Voor meer type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007080 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 88 van 7 november 2013, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de infanterie P. Onckelinx. Dit besluit heeft u type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007084 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 105 van 14 november 2013, wordt kapitein-commandant vlieger S. Heyman van het korps van het varend personeel op pensioen gesteld op 1 november 201 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007079 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 87 van 7 november 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficiere Zij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007085 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 109 van 14 november 2013, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen J. Verbeurgt tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximumduur van één jaar op 1 november 2013. type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014007071 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van een lid van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007090 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 117 van 26 november 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaa type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 132 van 15 december 2013 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2014 in toepassing van de samengeordende wetten op Landmacht type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, wordt de heer Geert DE SMET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Ned Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007102 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 131 van 15 december 2013 wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Zij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014007092 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 118 van 26 november 2013, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder T. Laurent benoemd tot Commandeur in de Kroonorde voor de uitzonderlijke verdienste Hij nee

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 25/11/2013 pub. 07/04/2014 numac 2014029095 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014031268 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2012/45/EU van de Commissie van 3 december 2012 tot tweede aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Euro

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende proefprojecten over flexibel kortverblijf in groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014035349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie personal trainer type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014035351 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie slachthuismedewerker type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014035348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie paletten- en krattenmaker type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014035350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ruitenwasser type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening g

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014027096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33067 - "Bois de Staneux" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014027097 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33066 - "Grotte Jaminon" type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 36ter betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid

document

type document prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014201987 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2014 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor ge Voornoem

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2013 pub. 07/04/2014 numac 2014029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de schoolstructuren voor herinschakeling en socialisatie in het gespecialiseerd onderwijs

erratum

type erratum prom. 20/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. - Erratum type erratum prom. 21/12/2012 pub. 07/04/2014 numac 2014201778 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen t

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014031271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Vacature van de betrekking voor een mandaat bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling . - Oproep aan de kandidaten met Nederlandse taalrol (Deze tekst annuleer(...) Krachtens he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014202128 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 februari 2014 in zake Boudewijn D'Hondt tegen de nv « West Construct », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 februari 20 « 1) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014202148 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 februari 2014 in zake het openbaar ministerie tegen M.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2014, heeft het Hof « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 mei 2014 tot en met 30 type vergunning prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor hulp aan blinde en sle type vergunning prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septemb type vergunning prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animaux en Péril » te Eigenbrakel om van 15 juni 20

registratie

type registratie prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014031102 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 27 januari 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd INTER-BETON NV gelegen chaussée de La Hulpe 185, te 1170 Bruxelles, g(...) De registratie draagt het numme

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014202310 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaat Vergelijkende selectie van **** hoofd **** projecten De vergelijkende selectie van **** hoofd **** projecten (niveau ****2) voor de Fonds voor Beroepsziekten (****13223) werd afgesloten op 31 maart 2014. type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014202309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG14192) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014202275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieurs voor de veiligheid van de luchtvaart (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG14188) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Naast

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Artikel VI.I.7, eerste lid, 8°, RPPol Lijst van recurrente gebeurtenissen die een afwijking noodzaken Bezoek van buitenlandse staatshoofden en/of regeringsleiders. Internationale en Europese Nationale

document betreffende de koninklijke munt van belgie

type document betreffende de koninklijke munt van belgie prom. 30/01/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014003062 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf "Koninklijke Munt van België"

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 07/04/2014 numac 2014003119 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE 1 euro, WIN FOR LIFE 3 euro en WIN FOR LIFE 5 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door - van
^