B.S. Index van de publicaties van 8 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014009131 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 februari 2014 is machtiging verleend aan de genaamde de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen **** **** type wet prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken type wet prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Carrière Hoofdbestuur Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 en met ingang van 1 december 2014 wordt aan de heer Willy VANDERWAEREN, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur ((...) Het is de heer Willy VAN type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Morlanwelz en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Fonds voor de Beroepsziekten. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014 wordt, met ingang van 1ste mei 2014, de managementfunctie van adjunct -administrateur-g Het be type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c), van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-ambulancier ka type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van apotheker type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014202055 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat in werking treedt op 12 mei 2014, zijn volgende verenigingen van licentiaten in het notariaat erkend voor een termijn van drie jaar : Vereniging Nederlandstalige licentiaten in het not Association type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de glasbedrijven, gelegen in Sambreville en die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbei type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel mechanisch onderhoud, gelegen op het grondgebied van Baillonville en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden w type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014201980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt aan de heer JACOBS, Georges, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Brussel. Belanghe type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014201451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014201307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de verhuizing type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële voertuigen, combinaties, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw die ressorteren onder het Paritair Subcomité type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het thermisch verzinken, gelegen op het grondgebied van Ouffet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden w type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de taxi's type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009125 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, met het oog op de herdenkin type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer Roland VAN REMOORTELE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Federale Staten van Micronesia, met standplaats te Manilla. Bij type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003133 bron federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot machtiging van de Regie der Gebouwen om het gebouw gelegen te Brussel, Leopoldstraat 4 kosteloos ter beschikking te stellen van de Koninklijke Muntschouwburg type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - De Kanselarijcarrière. - Ontslag Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014 wordt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt van stagiaire van de Kanselarijcarrière, aan Mevr. Fien BUNDERVOET, met ingang van 30 apri type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009119 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 205.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlemen type ministerieel besluit prom. 18/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014022086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2004 houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de pe type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014 wordt op datum van 31 maart 2014 een einde gesteld aan de dienstvrijstelling toegekend aan de heer Stéphane DE LOECKER bij ministerieel besluit van 7 januari 2013 voor Het be

decreet

type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202089 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van de Raad Walloni type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202090 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoof type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202094 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 december 2012 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van het gekruist beleid type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202091 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië type decreet prom. 20/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014202088 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoof type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van d type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 december 2012 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van gekruiste beleidskeuzen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/12/2012 pub. 08/04/2014 numac 2014202097 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van gekruiste beleidskeuzen type samenwerkingsakkoord prom. 19/12/2013 pub. 08/04/2014 numac 2014202092 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwer type samenwerkingsakkoord prom. 19/12/2013 pub. 08/04/2014 numac 2014202093 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van de Raad Wallonië-Brussel voor internationale samenwe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de hogescholen en de hogere kunstscholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014, wordt de heer Christian LAURENT, op 5 maart 1956 geboren, licentiaat

arrest

type arrest prom. 12/12/2012 pub. 08/04/2014 numac 2014022097 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2013 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Benoeming in de Orde Leopold II Bij Koninklijk besluit van 23 maart 2014 wordt de heer Englert, François, geboren op 6 november 1932, Professor emeritus aan de Vrije Universiteit van Brussel, Nobelprijs voor Fysica, benoemd tot Groot Kruis in de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014202054 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, is aan Mevr. Bury V., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het re Het ber

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014003095 bron nationale bank van belgie Toestemming van wijzigingen aan verrekeningsregels van LCH.Clearnet SA De Nationale Bank van België deelt mede(...) Brussel, 12 maart 2014. Luc COENE, De Gouverneur _______ Nota (1) Verordening (EU) (...)

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2013 pub. 08/04/2014 numac 2014035161 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-06 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0280

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 25 februari 2014 heeft Mevr. Ingrid VAN ROYEN de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Spanje te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Oost-Vlaanderen.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2014 numac 2014202345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisoren FR - NL - ENG (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (AFG14194). - Erratum Dit bericht vervangt datgene verschenen in het Belgisch Staatsblad(...) Na de se

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 19/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2014
^