B.S. Index van de publicaties van 9 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202105 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5618 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014200816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en ressorterend onder het Paritair Comité voor de me type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014200840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid e type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 2.750.000 EUR aan de gemeente Schaarbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014009151 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het contingent van rechters in de tuchtrechtbank en raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en tot inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2010 houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type ministerieel besluit prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 5, 6 en 7 van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201700 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne type ministerieel besluit prom. 12/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035299 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van de operationele loodsen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014027115 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen VLOESBERG. - Bij ministerieel besluit van 30 januari 2014 wordt de begroting voor het boekjaar 2014 van de gemeente Vloesberg aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013, hervormd als volgt : Voor de raadp type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035301 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de SALK-provisie van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035319 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator in de houtzagerij type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher terminal type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gespecialiseerd drankenkelner

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34021 - "La Calestienne à Marche-en-Famenne" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34017 - "Fagnes de Bihain" type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34032 - "Bassin inférieur de l'Ourthe occidentale" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34034 - "Sources du Ruisseau de Tavigny" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027108 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34011 - "La Calestienne entre Hotton et Oppagne" type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33045 - "Source de la Warchenne" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014027113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34040 - "Vallée de Villers-la-Bonne-Eau" type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 januari 2014 tot erkenning van een netwerk armoedebestrijding in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014202154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het model van overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bepaald bij het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 1

decreet

type decreet prom. 12/12/2013 pub. 09/04/2014 numac 2014201379 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 12/12/2013 pub. 09/04/2014 numac 2014201381 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 30/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het inclusief hoger onderwijs type decreet prom. 12/12/2013 pub. 09/04/2014 numac 2014201380 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 13 december 2012 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie opgericht bij artikel 90 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 september 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029214 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenarengeneraal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van Belgische Franstalige dagbladen als operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de dagbladpers en inzake aankoop van dagbladen die kostelo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een representatieve vereniging waaraan radio- en televisie-uitzendingen op RTBF kunnen worden toegewezen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativ

arrest

type arrest prom. 18/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014000208 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de minimale aanvaardbaarheidscriteria voor computertomografietoestellen bestemd voor medische beeldvorming

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinsti(...) Re

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014009169 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 maart 2014, die in werking treden op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging : - is de heer De Munck, H., ondervoorzit Hij is vas

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014009168 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep same Ter

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202106 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2014 van 27 februari 2014 Rolnummer : 5646 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, gesteld door de Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202371 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** controleurs bouw De vergelijkende selectie van **** controleurs bouw (niveau ****) voor de Regie der Gebouwen (****13192) werd afgesloten op 28 maart 2014. Er(...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige specialisten veranderingsbeheer, P.M.O. en managementondersteuning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten veranderingsbeheer, P.M.O. en managementondersteuning (niveau A) voor de FOD Budg(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attaché A2 Data Management De selectie van Franstalige attaché A2 Data Management (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG13197) werd afgesloten op 4 april 2014 (zie hier de datum van het PV). Er is 1 geslaagde. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/04/2014 numac 2014202384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Betreft de taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de In u
^