B.S. Index van de publicaties van 14 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014009129 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 11 maart 2014 is machtiging verleend aan de genaamde Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type wet prom. 19/08/2011 pub. 14/04/2014 numac 2011015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2013012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014201719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 36 en 94 en tot invoeging van een artikel 94bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de vrijwillige militaire inzet type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014003138 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 144/2 en 144/6 van het KB/WIB 92 inzake de bepaling van het aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014018133 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014201671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014035323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel verpakker

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014027122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, boek V, titel VII, hoofdstuk V, van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de individuele integratiehulp

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202316 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales type decreet prom. 27/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202317 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie dat ertoe strekt het toepassingsgebied van de bepalingen betreffende de intercommunales uit te breiden naar de monoregionale en interregionale intercommunales waarv

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202315 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

erratum

type erratum prom. 31/07/2013 pub. 14/04/2014 numac 2014007108 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel. - Erratum type erratum prom. 30/08/2013 pub. 14/04/2014 numac 2014007107 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014007097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 202 van 21 december 2013, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse C. Bultot benoemd op 26 december 2013 in de categorie van de b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014007098 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 122 van 1 december 2013 : Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 december 2013 : Landmacht In de In de graad van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014009179 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014, pagina 2

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014035290 bron vlaamse overheid Provincie Vlaams-Brabant. - Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening SINT-GENESIUS-RODE. - Bij besluit van 13 februari 2014 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de gemeentelijke stedenbouwkundige verorde

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2013031902 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 10 januari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer LIETAER David, gedomicilieerd Bollandistenstraat 7, te 1040 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmin De erke type erkenning prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2013031815 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 14 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ACKERMANS Joan, gedomicilieerd Kasteelstraat 55, te 3071 Erps-Kwerps, erkend als erkend verwarm De erke type erkenning prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2013031915 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 16 april 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ASSAKALI, Majid, gedomicilieerd Hazepootstraat 41, te 1860 MEISE, erkend als erkend verwarmingskete De erke type erkenning prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2013031883 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 12 februari 2013, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ASSAIDI Ibrahim, gedomicilieerd Eugène Ysayelaan 105, bus 15, te 1070 BRUSSEL, erkend als erken De erk

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014200578 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 180/2013 van 19 december 2013 Rolnummers : 5617 en 5629 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek , gesteld door h(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bo

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/04/2014 numac 2014202492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerder (niveau C) voor de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (AFG14183). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2014. Het aantal pe(...) Na de se
^