B.S. Index van de publicaties van 16 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014018120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van Orde der Dierenartsen type wet prom. 19/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014018117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007110 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 144 van 21 december 2013 wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan het lid van de Gewapende Weerstand gelijkgesteld aan een militair van type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007106 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 130 van 15 december 2013 : Landmacht De leerlingen van de 165**** promotie van de polytechnische faculteit van de **** **** ****. ****, S type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007104 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 135 van 15 december 2013, wordt de verbreking van zijn dienstneming in de hoedanigheid van hulpofficier piloot Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007099 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 123 van 4 december 2013, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeester-**** **** : type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007100 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 127 van 5 december 2013, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren beklee Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 107 van 14 november 2013, wordt kapitein-commandant J. Meeuwens van het korps van de pantsertroepen op pensioen gesteld op 1 december 2013 in to type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg en tot opheffing van het koninklijk besluit van 24 november 2009 houdende benoeming van de financieel beheerder van de Koninklijke Muntschouwburg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007101 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit ****. 92838 van 6 december 2013 : Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 27 juni 2013 ontslagen uit het ambt van attaché van Wordt kor type ministerieel besluit prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 12/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst van lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga vzw betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22, 22ter en 22quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202352 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het kadaster van de non-profit tewerkstelling in Wallonië, afgekort « CENM » type decreet prom. 28/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014035435 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 276 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202351 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het kadaster van de non-profit tewerkstelling in Wallonië, afgekort « CENM », wat betreft de aangelegenheden bedoel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 17/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 80 betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014202347 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2014, is beroep tot vern 2. Bij

document

type document prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koni Bij het type document prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij het type document prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij het

erratum

type erratum prom. 28/02/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007096 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 120 van 1 december 2013 : Wordt ingetrokken het koninklijk besluit nr. 9207 van 19 december 2 Wordt inge

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 134 van 15 december 2013 : Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organiek kader Wordt kap

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/04/2014 numac 2014202542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociale inspecteurs Vergelijkende selectie van **** sociale inspecteurs (niveau ****) voor de Openbare Instellingen van Sociale **** (****14148) werd ****(...) Er zijn 80
^