B.S. Index van de publicaties van 17 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014200917 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 7/2014 van 23 januari 2014 Rolnummer : 5314 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 174/1 en 313 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de artikelen 28 en 33 van de wet v Het Grond type wet prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014201645 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2014 van 23 januari 2014 Rolnummer : 5563 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, type wet prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014201646 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 Rolnummer : 5582 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gesteld door de Arbeidsrechtbank Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014024139 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202436 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 februari 2014, wordt de "BV Mercom Transport" vanaf 25 februari 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 25 februari 2014, d Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten zoals gesanctioneerd in artikel 18 vast te stellen en om d type ministerieel besluit prom. 27/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014201948 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031261 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de dienstverlening en de uitrusting van de taxi's uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de basisregels die opgenomen dienen te worden in alle overeenkomsten betreffende de modaliteiten en de engagementen respectievelijk van het Parkeeragentschap en de gemeenten inzake de c type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031265 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014031267 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en betreffende de digital

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202447 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vastlegging van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toew type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc

decreet

type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202433 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L1122-6 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van de hypotheses voor een verlof wegens verhindering voor een gemeenteraadslid type decreet prom. 14/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014035375 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008 (1) type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202431 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft het externe mechanisme ter financiering van groene certificaten via de financiële bemiddelaar alsook wat betreft de vri type decreet prom. 27/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202432 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wat betreft de bevordering van hernieuwbare energiebronnen en kwaliteitswarmtekrachtkoppeling en tot wijziging van het decreet van 2

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief Clio Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepen, Sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, De administra type omzendbrief prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie. - Omzendbrief OOP 42 van 8 april 2014 betreffende evenementen die in het kader van het WK voetbal 2014 kunnen plaatsvinden in België Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Burgemeesters, Korpschefs Inleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202518 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 maart 2014 in zake de Franse Gemeenschap tegen Jean-Michel Goblet, in zijn hoedanigheid van wettelijk bewindvoerder over de goederen en de persoon « Schen type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014018122 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV KUWAIT PETROLEUM BELGIUM, die woonplaats kiest bij M Deze za type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014018121 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV DECOSA, die woonplaats kiest bij Mr. Wim DE CUYPER, Deze za type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers, werknemers-arbeiders en werknemers-bedienden. Benoeming van raadsheren en re Krachtens d type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014018124 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc type bericht prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014018123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ELIA ASSET, die woonplaats kiest bij Mrs. Tangui VAN Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het stat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming of erkenning van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, assessoren en griffier van de Raad van Beroep van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het konin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklij

erratum

type erratum prom. 28/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoedingen bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973. - Erratum type erratum prom. 04/07/2013 pub. 17/04/2014 numac 2014029228 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 17/04/2014 numac 2014003152 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer KERKHOF Jacques benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van mevrouw PATTYN Lie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014009181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 maart 2014, die uitwerking hebben op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: - is Mevr. Adam S., licentiaat in de rec Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202517 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 maart 2014 in zake A.O. tegen de nv « Ethias », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 maart 2014, heeft het Arbeidshof te « 1.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014201647 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2014 van 23 januari 2014 Rolnummer : 5610 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 232 en 240 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Bruss Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014200918 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 8/2014 van 23 januari 2014 Rolnummers : 5558 en 5561 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 4 respectievelijk de artikelen 4, 6 en 8 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 13 juli 2012 houdende wijzig Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014202251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige mangement assistenten (niveau B) voor SELOR (ANG14198) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt ee(...) Toelaatbaa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/04/2014 numac 2014055285 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, weduwe van **** **** **** **** te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 02/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij
^