B.S. Index van de publicaties van 22 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 december 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interp type wet prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 december 2013 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 14 maart 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014, wordt de heer Mathieu VERJANS benoemd tot plaatsvervangend lid van de Erk type koninklijk besluit prom. 31/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014018118 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging respectievelijk opheffing van meerdere koninklijke besluiten, wat de regeling betreft van het statuut en de wijze van aanstelling van de gedelegeerde bestuurder en de eventuele adjunct gedelegeerde bestuurder van het Feder type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt de heer François del MARMOL ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Islamitische Republiek Iran. Hij wordt eveneens ontheven uit Hij wor type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit inzake de oprichting van een interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt aan de heer Christian VAN den HOVE eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op e Bij minister type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Ontheffing functies en oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt de heer Ronny DYNOODT ontheven uit zijn functie van Raad voor Internationale Samenwerking bij de Hij word type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering type koninklijk besluit prom. 27/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de geldelijke anciënniteit type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014201850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014 wordt aan de heer Dirk De Maeseneer, adviseur bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 juli 2014, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt aan de heer Pierre DINANT, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juni 2014 eervol ontslag uit zijn functies v De heer type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014003145 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014 wordt de heer Jean-Paul GODECHOUL, adviseur-generaal bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, op 30 april 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer J

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 03/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014018136 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanwijzing van de analyses waarvoor de nationale referentielaboratoria belast zijn met de controle van de kwaliteit van de diagnostische reagentia en tot vaststelling van de procedure voor die controle type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29 op de spoorlijn nr. 108, baanvak Haine-Saint-Pierre - Binche, gelegen te Binche, ter hoogte van de kilometerpaal 17.426 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 25 op de spoorlijn nr. 108, baanvak Haine-Saint-Pierre - Binche, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 14.444 type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Electrabel GDF Suez - Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Kerncentrale Doel van de gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 108, baanvak Haine-Saint-Pierre - Binche, gelegen te Binche, ter hoogte van de kilometerpaal 20.730 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 112, baanvak Charleroi - La Louvière, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 16.841 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 112, baanvak Charleroi - La Louvière, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 14.992 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 112, baanvak Charleroi - La Louvière, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 14.482 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 112, baanvak Charleroi - La Louvière, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 13.948 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 112, baanvak Charleroi - La Louvière, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 13.050 type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 27 op de spoorlijn nr. 108, baanvak Haine-Saint-Pierre - Binche, gelegen te Morlanwelz, ter hoogte van de kilometerpaal 16.248

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014202495 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34043 - "Bassin de la Semois du Maka à Bouillon" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34044 - "Vallée du Ruisseau des Aleines" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34069 - "Mare de Frassem" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35001 - "Etangs de Boneffe" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34045 - "Forêts de Muno" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014027126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34059 - "Vallées de l'Eisch et de Clairefontaine"

decreet

type decreet prom. 27/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 10 december 1984, alsook met het Facultatief Protocol aangenomen door d type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschr

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tot regeling van de organisatie en de werking van de dienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification", afgekort "eWBS", tot vaststelling van de nadere regels voor de overdracht van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL naar de type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014202494 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tot regeling van de organisatie en de werking van de dienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification", afgekort "eWBS", tot vaststelling van de overdrachtsmodaliteiten van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL naar de dienst e

document

type document prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Bevorderingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 4 januari 2010, wordt de heer Christian ROELS bevorderd door overgang naar het hogere niveau op 1 januari 2010 in de Bij type document prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, wordt Mevr. Valéri Overee type document prom. 28/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035374 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031028 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 04 april 2013, wordt de heer Patrick DASNOY bevorderd op 1 mei 2013 in de hoedanigheid van Eerstaanwezend Deskundige

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigde ambtenaar aan een lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 23/01/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, dat in werking treedt de dag van de Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014202470 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014, dat uitwerking heeft op 1 april 2014, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging, is Mevr. Grimar M.-R., rechter in de rechtb Zij is i

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 17 august 2009 november 2010, wordt Mevrouw Maria Christina LAGAR-HEVIA definitief benoemd op 1 juli 2009 in de hoedan Bij type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, wordt Dhr André TOURNEUR vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op Overe type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031017 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 31 maart 2008, wordt de heer Adnan DEAROSKI definitief benoemd op 1 februari 2008 in de hoedanigheid van Bestuurder va Bij b type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 24 juni 2010, wordt de heer Jean-Marc CAUCHIE definitief benoemd op 1 september 2010 in de hoedanigheid van Assistent Bij b type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 26 februari 2008, wordt de heer Vincenzo MANZELLA definitief benoemd op 1 januari 2008 in de hoedanigheid van Ploegbaa Bij b type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoeming Bij beslissing van de directeur-generaal van 5 juli 2010, wordt de heer Johan VERGEYLEN definitief benoemd op 1 april 2010 in de hoedanigheid van Deskundige type benoemingen prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014031024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel ». - Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 28 mei 2013, wordt mevrouw Lucia PANICO definitief benoemd op 1 mei 2013 in de hoedanigheid van Adjunct van Openbare R Bij b

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 2014 t type vergunning prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2013-0019-A Bij ministerieel besluit van 9 april 2014 wordt aan de n.v. ELIA ASSET een vergunning voor de aanleg van een bipolaire gelijkstroom kabelsysteem voor een verbinding tussen de t

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014202638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** en leefmilieu De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** en leefmilieu (niveau ****2) voor het Centrum (...) Er zijn 3 **** type bericht van selor prom. -- pub. 22/04/2014 numac 2014202690 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers medisch secretariaat voor het Fonds voor de Beroepsziekten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers medisch secretariaat (niveau B) voor het Fonds voor de Beroepszi(...) Er zijn
^