B.S. Index van de publicaties van 24 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 januari 2011 tot aanwijzing van de ambtenaren en overheidspersonen belast met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de International Agency for Research on Cancer type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014, dat in werking treedt op 1 mei 2014, wordt de managementfunctie va Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Ereteken in de Leopoldsorde Koninklijk besluit van 10 april 2014 : De heer Walter CEUPPENS, Ere-adviseur-generaal van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde. type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 24/04/2014 numac 2014014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.307.382,29 EUR aan de gemeente Sint-Jans- Molenbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2013012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 24/04/2014 numac 2014012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegen type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 24/04/2014 numac 2013207011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014009192 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Anglicaanse eredienst. - Plaats van kapelaan Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, wordt aan de vijfde plaats van kapelaan bij de anglicaanse parochie te Elsene een wedde t type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2013207307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2014 van het loonbedrag bepaald in artikel 15/1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan de algemene index van Aang

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitbreiding van de beschikbare voorraad geografische telefoonnummers in de zone Charleroi type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014027129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Côte sous le Point de Vue de Chassepierre" te Chassepierre type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Tige d'Eprave" te Eprave

bijakte

type bijakte prom. 24/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake mammografische borstkankerscreening

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014202472 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering va

document

type document prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 maart 2014, dat uitwerking heeft met ingang van wordt de hee type document prom. 27/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014031297 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031212 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Vorst. - Goedkeuring Bij besluit van 24 februari 2014 worden goedgekeurd de beslissingen van 19 november 2013 en 17 december 2013 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Vorst beslist de deelnemingsvoorwaarden aan de bevorderingsexamen type document prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031211 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Koekelberg. - Vernietiging Bij besluit van 24 februari 2014 wordt vernietigd de beslissing van 19 december 2013 waarbij de gemeenteraad van Koekelberg beslist een belastingreglement op de agentschappen voor weddingschappen op paardenwed

erratum

type erratum prom. 17/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 80 betreffende de vakbondsrelaties binnen de geïntegreerde politie en binnen de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014 wordt de heer Jean EYLENBOSCH benoemd tot lid van de Consultatieve Commi

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktober 2

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 20/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014031284 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Over

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 11/02/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd IMMO V BVBA gelegen Chaussée Romaine 188, te 4300 WAREMME, BELGIE, geregi(...) De registratie draagt het numme type registratie prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031147 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 6 februari 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd KEREKES INTERTRANS Kft., gelegen Innovacios Ökocentrum 030/2, te 8912 NAGYPALI, HUNGARY, geregistree De re type registratie prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 3 februari 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TRANS VANHAELTER BVBA gelegen chaussée de Gosselies 42, te 6043 Rans(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014031185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 18/02/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd GELEYN BVBA gelegen Koutermolenstraat 2P, te 8610 KORTEMARK, BELGIE, gere(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202617 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige administratief assistenten (m/v) (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest Na de selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden (...) Toelaatbaarhe type bericht van selor prom. -- pub. 24/04/2014 numac 2014202616 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten (m/v) (niveau C) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest Na de selectie wordt een lijst met maximum 600 geslaagden (...) Toelaatbaarhe
^