B.S. Index van de publicaties van 25 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003160 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de geme type wet prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's type wet prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003159 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat en houdende diverse bepalingen betreffende de begroti

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de sociale organisaties type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van montage, lassing, industriële leidingen, elektromechanisch onderhoud en herstel van aken, gelegen in La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bo type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van bouwen en herstellen van schepen, gelegen op het grondgebied van Pont-de-Loup en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 25/04/2014 numac 2014015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vastlegging van de internationale partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking type koninklijk besluit prom. 25/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing en bevordering Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer Didier LELOUP aangewezen bij de gedeconcentreerde post Bergen van de Algemene Inspectie van de type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kleur van de stembiljetten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 4 april 2014, wordt de heer Jean-François GOSSELIN op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 april 2014. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2013003458 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 2013 zijn benoemd of bevorderd : Kroonorde Commandeur De heer DE ROECK, Peter, auditeur generaal van financiën. De heer WATERSCHOOT, Ludo, auditeur generaal van financiën. Offi De heer HOSTYN, Pete type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2013003455 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer BOON, Alfons, voorzitter. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2007. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Marc Van Hemelrijck, met ingang van 19 maart 2014, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie -1 « Afgevaardigd bestuurder van SELOR Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2013003456 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 zijn benoemd of bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heer DE SMET, Gert, directeur generaal. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2008.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de nationale selectiecommissie voor hogere officieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2014, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspro In type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014003139 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in januari tot en met april 2012 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014035449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling

decreet

type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (1) type decreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201986 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, c type decreet prom. 31/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202533 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging aan artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, met de wijziging aan artikel 20, § 1er, van het Verdrag van type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, opgemaakt te Brussel op 16 juli 2

document

type document prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Bergen Op 31 maart 2014, werd de heer AMPHIARUS Alexandre, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Bergen, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van pl type document prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 7 april 2014, werd de heer MUSIN Gustave, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Bergen, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend m

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Hoge Raad voor permanente opvoeding

erratum

type erratum prom. 26/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de geldende anciënniteit. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, dat in werking treedt d Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014009204 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 : - pagina 28039 inzake de benoeming van de heer Moke,, I., tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, dient de heer Moke, I., - pagina type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014009190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, is de heer de Foestraets, G., advocaat, benoemd tot advocaat in het Hof van Cassatie. Bij koninklijke besluiten van 4 april 2014, die uitwerking hebben op 31 maart 2014, zonder to - is de heer V type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014009200 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, in werking tredend op 17 augustus 2014 's avonds, is de heer Coenen, F., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Maaseik, in ruste gesteld. Betrokkene Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201985 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van verscheidene besluiten inzake personeel voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 25/04/2014 numac 2014201984 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de onderneming "TKS & Partners" BVBA als bedrijfsrevisor voor de instellingen van openbaar nut en voor bepaalde diensten met afzonderlijk beheer van de Duitstalige Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202631 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als

programmadecreet

type programmadecreet prom. 24/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014202530 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2014

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « gestionnaires de dossiers du personnel » (niveau 2) voor het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap (AFG14172) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige collaborateur de staff HRM (niveau A) voor de RVA (AFG14144) De vergelijkende selectie van Franstalige collaborateur de staff HRM (m/v) (niveau A) voor de RVA (AFG14144) werd afgesloten op 24 maart 2(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202746 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG14176) Na de selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202763 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van Franstalige business analyst (niveau B), voor de RVA (AFG14125) De vergelijkende selectie van Franstalige business analyst (m/v) (niveau B), voor de RVA (AFG14125) werd afgesloten op 7 ap(...) Er zijn 5 g type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business analyst De vergelijkende selectie van Franstalige business analyst (m/v) (niveau A) voor de RVA (AFG14142) werd afgesloten op 8 april 2014. Er zijn 5 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202743 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de OISZ (ANG14199) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzo(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « gestionnaires de dossiers » (niveau 2) voor het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap (AFG14171) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2014 numac 2014202771 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken atelier (niveau A) voor het Koninlijk Meteorologisch instituut (ANG14179) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatbaa
^