B.S. Index van de publicaties van 29 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de ho type wet prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch re type wet prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014009142 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 11 maart 2014, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000334 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de transactie bij inbreuken op de bepalingen van het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014202269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003170 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Hernieuwing van het mandaat van sommige plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 29 april 2013, worden hernieuwd voor e - de h type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N Bij koninklijk besluit van 31 maart 2014 wordt Mevr. Isabelle MAZZARA aangesteld als titularis van de managementfunctie N in de hoedanigheid van voorzitter van het directieco Overeen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000335 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van het administratief personeel van de Raad van State, die eenzelfd type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de vaststelling van het taalkader van het administratief personeel van de Raad van State type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 5, 10 en 20 euro en van gouden herdenkingsmuntstukken van 12 1/2, 50 en 100 euro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003066 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren en gouden herdenkingsmuntstukken die in 2014 worden uitgegeven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap, omwille van zijn historische, esthetische en wetenschappelijke waarde, het moera Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 november 2013, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Kasteleinsstraat 22, te Elsene, bekend (...) Voor de raadpleging van de tabe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013, wordt beschermd als monument, omwille van zijn historische, artistieke, esthetische en sociale waarde, het gedenkteken "Aan onze Helden Voor de raa type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 januari 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van zijn historische, artistieke en esthetische waarde, van de totaliteit Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap, omwille van zijn historische, esthetische en wetenschappelijke waarde, de Avijlp Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035333 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie torenkraanbestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie magazijnier type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie asbestverwijderaar type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie meubelmaker

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014202762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning en subsidiëring van de verenigingen zonder winstoogmerk en de vennootschappen met een sociaal oogmerk die actief zijn in de sector van het hergebruik en de voorbereiding op hergebruik

decreet

type decreet prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202761 bron waalse overheidsdienst Sectorovereenkomst tussen de Waalse Regering en de federatie Agoria, betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van specifieke broeikasgasemissies. Ontwerp-sectorplan, bijlage bij de leefmilieuovereenkomst "sector Overeenk

protocol

type protocol prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken Gelet op de respectieve bevoegdheden van de federale Staat en Overweg type protocol prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014024109 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanvullend protocolakkoord aan het Protocolakkoord van 11 maart 2008 tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het focal point voor het Internationaal Gezondheidsreglement

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014018148 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV T-POWER, die woonplaats kiest bij Mrs. David HAVERBE Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014018150 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Frans VERSYCK en Maria ROOSE, die beiden woonplaats kiezen Deze za

erratum

type erratum prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003180 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2 Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt met ingang van 1 januari 2014, de heer Cyril LIANCE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché i Bij k

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financieel en statistisch beheer (niveau A) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (ANG14209) Na de selectie wordt een lijst met (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202817 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de **** voor **** (**** **** ****) (****13169) **** vergelijkende selectie van **** juristen (****/****) (niveau ****(...) Er zijn 11 type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202811 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vaardigheden (niveau ****1) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en **** (****14124) De vergelijkende selectie van ****(...) Er zijn 6 type bericht van selor prom. -- pub. 29/04/2014 numac 2014202810 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** voor de **** (****14136) **** vergelijkende selectie van **** **** (****/****) (niveau ****) voor de **** voor ****(...) Er zijn 6 ****
^