B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003196 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van mechanismen voor een macropridentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van de financiële sector type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 68, § 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014003193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ontheffingen en benoemingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de artikelen 178 tot 195 en 201 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 2 mei 2014, wordt Bij kon type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003197 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoeging van een artikel 36/45 in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat bet type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de 0pvang van Asielzoekers in het kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003190 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 16 april 2014 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande bezwaarde activa in het kader van herstelplannen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003147 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de handelsactiviteiten voor eigen rekening type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de humanitaire hulp

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het refertedossier van de afdeling "Farmaceutisch-technisch assistent" gevolgd door de uitreiking van het "Kwalificatiegetuigschrift Farmaceutisch- technisch assistent" dat overeenstemt met het kwalificatiegetuigschrift " type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035326 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de procedure voor tussentijds instappen voor steden of gemeenten die bij de aanvang van de strategische meerjarenplanning 2014-2019 nog niet in aanmerking kwamen voor een lokale integratiesubsidie type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035367 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035368 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2013 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor deontologie van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011268 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratief type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011269 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, pro type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsu

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014202932 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014027137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35046 - "Vallée du Ruisseau de Gros Fays" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35033 - "Vallée du Ruisseau d'Alisse" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014027136 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35043 - "Vallée du Ruisseau de Saint-Jean"

decreet

type decreet prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035372 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014202779 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 maart 2014 in zake Stéphanie Lenoir, handelend zowel uit eigen naam als in haar hoedanigheid van wettelijke bewindvoerster van haar minderjarige ki « Sch

document

type document prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014021053 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, in zijn hoedanigheid van nationaal knooppunt voor het verdrag inzake biologische diversiteit Verklaring na afloop van de openbare raadpleging betreffende de actualisering van de Nation Context

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2014 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van on

erratum

type erratum prom. 31/01/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003178 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen. - Erratum type erratum prom. 13/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting. - Erratum type erratum prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014011267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verkiezingscommissie van de auto-experts Algemene vergadering van 20 november 2013. - Notulen. - Errata Met het oog op de verbetering van de materiële fouten die aanwezig waren in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014, dient de bovenstaan - op pag

beschikking

type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031325 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031303 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de R type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° het Internationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990 en 2° het Protocol inzake de voorbereiding op, de bestr type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie teneinde te waarborgen dat een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen ten minste twee kandidaten telt type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031324 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, ondertekend te Brussel op 13 juli 2012

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2014 numac 2014022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat in werking Bij het

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 04/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Roulette", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum
^