B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de NMBS-Holding, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014018157 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanduiding van een instelling, bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 april 2014 's avonds aan de heer Patrick DURAY , adviseur-generaal - klasse A4 bij de Federale(...) Hij is type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014202955 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt het Grootkruis in de Orde van Leopold II toegekend aan de heer Henri Bogaert, commissaris bij het Plan van het Federaal Planbureau. Hij neemt vanaf 25 april 2014 zijn rang in de type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202752 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202757 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202756 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake s type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor bo type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202748 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van HR Rail, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 26/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 15 april 2014 betreffende de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen voorafgaandelijk en periodiek te verstrekken informatie i type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparle type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de staffuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en in de programmatorische federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharm type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202974 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in een gedeelte van de beek « Almache » dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 28/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2013 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 16/12/2010 pub. 09/05/2014 numac 2014014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Duitse vertaling. - Erratum type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité "Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten" bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type ministerieel besluit prom. 28/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2013 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202973 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Administrateur van de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 wordt vanaf 1 juni 2014 de heer Julien NICAISE tot Administrateur van de « A(...)

beschikking

type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031314 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031311 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, onde type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014031312 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014202998 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Comité overheidsbedrijven. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 1 juni 2014, wordt de heer Stéphane Breckpot benoemd tot voorzitter van het Comité overheidsbedrijven, voor een mandaat van zes jaar. O

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014009264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Wolf, T., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, aangewezen tot adjunct-procureur des Ko Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014009261 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2014, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Jacobs E., griffier bij deze rechtbank; Dit besluit tr Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014202825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 : - pagina 28042 inzake de benoeming van de heer Moeremans, D., tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en aanwij - pagina 28

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De erkenning 2644 van de autorijschool "Rijschool Gino", Steenbergstraat 61, te 1790 Affligem wordt ingetrokken vanaf 19 maart 2014.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014203043 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs (niveau A2) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (ANG14212) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014203045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectiedeskundigen met één jaar ervaring (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG14217) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aange(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014203067 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Selectie van **** attaché ****2 De selectie van **** attaché ****2 Personeelsplan en Budget (niveau ****) voor de **** **** (****14014) werd afgesloten op 5 mei 2014. Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/05/2014 numac 2014203047 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fotografen (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (ANG14208) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatbaa
^