B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014202583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie type wet prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 04/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009215 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014009188 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt Mevrouw Sandra REISSE, met ingang van 8 januari 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenk type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de o type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011 type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding voor de onderneming type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de oprichting type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014202936 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Verandering van functie Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, zal Mevr. VANHAECKE, Cindy, technisch deskundige, met ingang van 1 januari 2014, via de vrijwillige mobilit Het beroep type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffend type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die metaalbouw, karretjes, mechanisch gelaste stukken en structuren, supports, reservoirs en trechters, omhulsels en plaatstukken vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Gosselies, en die onde type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1989 tot vaststelling van de datum en de betalingsmodaliteiten aan de Gewesten van de trimestriële voorschotten en van het resterende verschuldigde saldo van de financiële tussenko type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht, luik ecocheques type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 18/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen in 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecel inzake palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrige type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de dienst Uitzonderlijk Vervoer en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009250 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van bekendmaking, de aanvraag en de toekenning van een vergunning B voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse II indien een vergunning openvalt type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014003211 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014202869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor arbeidsongevallen Managementfunctie van administrateur-generaal. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 25 april 2014 wordt het mandaat van Mevr. Jacqueline De Baets, in de managementfunctie van administrateur-generaal bij het F Het beroep type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2009 tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014203103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van artikel 1063/1 in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot wijziging van artikel 1131 van hetzelfde Wetboek type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014027140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35049 - "Vallée du Ruisseau de Fairoul" type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014027138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35047 - "Vallée du Ruisseau de Rebais type besluit van de waalse regering prom. 23/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014027139 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35048 - "Vallée du Ruisseau de la Goutelle"

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014009236 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Ter uitvoering van de artikelen 259sexies/1 en 411 van het Gerechtelij Er best

document

type document prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014031354 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Uitstel van de benoeming van een directeur (rang A3) Op 28 maart 2014 ging de raad van bestuur akkoord met het uitstel tot 1 juni 2014 van de benoeming, oorspronkelijk voorzien op 1 maart 2012, van de heer Denis LIEVENS in (...) Een beroep tot nietigv type document prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014202935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt met ingang van 1 De heer type document prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014031353 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Vrijwillige terugzetting in graad De raad van bestuur ging op 28 maart 2014 akkoord met de aanvraag tot vrijwillige terugzetting in graad vanwege Mevr. Greta VERMEULEN, statutair ambtenaar van de Nederlandse taalrol, van de(...) Een beroep tot nietigve type document prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014202890 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt met ingang van 1 De heer

erratum

type erratum prom. 29/04/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009202 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij. - Erratum type erratum prom. 18/02/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009175 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009174 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepl type erratum prom. 21/12/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014003199 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b

beschikking

type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende oprichting van een Observatorium van de referentieprijzen voor de overheidsopdrachten binnen de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031336 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031337 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en t

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 april 2014, wordt de heer VAN HOOF, Patrick, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone ANTWERPEN, met terugwerkende krach

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures voor mandaatbetrekkingen bij Leefmilieu Brussel Oproep tot kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling(...) Het gaat om d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014009271 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gérard, D., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en teven Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014009272 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde In het Belgisch Staatsblad van 25 april 2014, bladzijde 34951, regel 19, lezen : « benoemd tot hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel » in plaats van « benoemd tot hoofdgriffier van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2014 wordt Mevr. DE CLOCK, Dominique, geboren op 6 augustus 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2013, met als titel attaché in de klasse A2 op het Franstalig Bij ko

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 27/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Leidend Ambtenaar bij de Diensten van het Verenig

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 14/05/2014 numac 2014003173 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Elektronische verificatie van de vrijstelling van btw bedoeld in artikel 42,
^