B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003246 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepali type wet prom. 03/02/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 type wet prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203173 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - De heren Van Ausloos L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, Van Cuts

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanwijzing en benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, met uitzondering van de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geogra-fische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2, C, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.500 EUR aan de vzw "Secours Populaire Wallonie-Bruxelles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.000 EUR aan de private Stichting "Réseau Solidaris", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele diens type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203275 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat op 1 juni 2014 in werking treedt, wordt Mevr. Bagdat, Arlin, aangewezen als titularis van de managementfunctie -1 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Min Overeenk type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de heer Yannick TROUSSART aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 30/05/2014 numac 2013015255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007116 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 148 van 21 december 2013, wordt de verbreking van zijn dienstneming in de hoedanigheid van hulpofficier piloot Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007115 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 146 van 21 december 2013 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt **** **** heren ****. **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007114 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de hulpofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 147 van 21 december 2013, wordt de verbreking van zijn dienstneming in de hoedanigheid van hulpofficier piloot Hij ga type koninklijk besluit prom. 19/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003245 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake accijnzen betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de vzw "Maison des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009275 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 464/4, § 1, van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014003223 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014007195 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van april-mei 2014

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor omkadering en kennisoverdracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ombudsman bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014202938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014035572 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particuliere

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wat betreft het erfgoedcertificaat, de voorafgaande aangifte en de dringende bewarende handelingen en werken type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wat betreft de toekenning van subsidies voor het uitvoeren van een instandhoudingsverrichting, voorafgaande onderzoeken en res type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203360 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 novembe type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

decreet

type decreet prom. 05/12/2013 pub. 30/05/2014 numac 2014031379 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Facultatief Protocol bij het Verdrag met betrekking tot de rechten van het kind tot vaststelling van een meldingsprocedure, goedgekeurd te New York op 19 december 2011

document

type document prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 27 februari 2014, heeft de Maffei P., afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie, aangewezen tot voorzitter van dit hof, voor een termijn van drie jaar met ing type document prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014022243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - EPOPROSTENOL SANDOZ, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzor-ging. - Aanduiding van de leden Artikel 1. Bij ministeriële besli Art. 2 type document prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VELETRI, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 13 Art. 2 type document prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VYNDAQEL, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Artikel 1. Artikel 1. Bij ministeriële beslis Art. 2

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007117 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 155 van 21 december 2013 : Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder W. Rouquart benoemd tot de graad Wordt luit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007118 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 153 van 21 december 2013, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder D. Ligot benoemd tot de graad van kolonel stafbrevethouder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014007119 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 154 van 21 december 2013, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder L. Helsen benoemd tot de graad van kolonel stafbrevethoude

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014009313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtgebied van het hof van beroep te Gent : 1 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het h - substitu type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203551 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetb(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014009309 bron federale overheidsdienst justitie **** voor gerechtelijke opleiding. - **** van 2 attachés voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van 2 attachés voor de dienst opleiding (****/**** - niveau ****). (...) ****. ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203417 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** 112 **** **** vergelijkende selectie van **** **** 112 **** (niveau ****) voor de **** **** Zaken (****13170) werd afgesloten op 19 mei 2014. **** ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van calltakers 112 Vlaanderen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13171) werd afgesloten op 19 mei 2014. Er zijn 42 geslaagden.(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2014, 100.30 punten bedraagt, tegenover 100. Het gez

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 30/05/2014 numac 2014203172 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 23 april 2014 werd de heer Weicker J., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, vanaf 1 juni 2014, het ambt van plaatsvervangend rechter Bij beschik
^